Bezwaar maken tegen een bestemmingsplan

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met degene die het besluit heeft voorbereid. U kunt hiervoor bellen naar 14 075.

Bent u het niet eens met het besluit dat de gemeente genomen heeft, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken, nadat het besluit is bekendgemaakt, door de gemeente ontvangen zijn. Bekendmaken houdt in de meeste gevallen in de datum waarop de gemeente het besluit heeft verzonden. In de bekendmakingen vindt u veel genomen besluiten. De datum van de krant (het huis-aan-huisblad) waarin het besluit vermeld staat is meestal niet van dezelfde datum als de datum van de brief of het besluit.

Belang

Om bezwaar te mogen maken tegen een besluit moet u wel een zogenaamd ‘belang’ hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval als u iets heeft aangevraagd maar u heeft niet of niet helemaal gekregen wat u heeft aangevraagd. Of bijvoorbeeld als bij u in de buurt wordt gebouwd en u kijkt op de bouwlocatie of woont daar niet ver vanaf en u bent het niet eens met de vergunning.

Bezwaar indienen kan op 2 manieren:

  1. Digitaal Met het formulier: online bezwaar indienen. U heeft hier een DigiD-inlogcode voor nodig.
  2. Per brief Het bezwaarschrift kunt u sturen naar: Gemeente Zaanstad College van B&W Postbus 2000 1500 GA Zaandam

Machtiging

U kunt iemand anders toestemming verlenen (machtigen) om voor u een bezwaarschrift in te dienen. De gemachtigde moet dan wel een schriftelijke, door u ondertekende, machtiging meesturen met het bezwaarschrift. Een advocaat hoeft geen machtiging mee te sturen, omdat deze is ingeschreven bij de orde van advocaten.

In het bezwaarschrift moet u het volgende aangeven:

  • naam, adres en handtekening van de persoon die bezwaar indient ;
  • uw telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent. De behandelende afdeling kan dan contact met u opnemen over uw bezwaarschrift;
  • datum van het bezwaarschrift;
  • een omschrijving, kenmerk of zaaknummer van het besluit en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit, en;
  • graag ook een kopie van het besluit waartegen u bezwaar als bijlage meesturen. Bij digitaal indienen kan dit bijvoorbeeld door een foto van de eerste pagina van het besluit te maken met uw mobiele telefoon en deze toe te voegen;
  • eventueel ook: een schriftelijke, door u ondertekende, machtiging met een datum erop als iemand anders het bezwaarschrift voor u indient.

De gemeente doet haar best de behandeling van een bezwaarschrift af te ronden binnen de wettelijke termijn, afhankelijk van de gevolgde procedure, van 6 tot 12 weken. In sommige gevallen wordt deze termijn verlengd, bijvoorbeeld als de indiener van een bezwaarschrift nog bepaalde gegevens moet opsturen en/of als we langer de tijd nodig hebben om een besluit op het bezwaar te nemen. Nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, neemt de afdeling Juridische Zaken contact met u op om te bekijken of er nog onduidelijkheden zijn, of er nog andere relevante informatie is en of er misschien een andere oplossing mogelijk is die uw bezwaren wegneemt. Soms blijkt dat een bezwaarprocedure verder niet meer nodig is.

Hoorzitting

Als het informele overleg niet tot een oplossing heeft geleid, krijgt u in de meeste gevallen een uitnodiging voor een hoorzitting. Daarin kunt u uw bezwaarschrift toelichten. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend tegen een besluit van anderen (zoals een vergunning voor bouwen) dan wordt ook die ander uitgenodigd. Ook eventuele andere bezwaarmakers tegen hetzelfde besluit worden uitgenodigd. Iedereen wordt in elkaars bijzijn gehoord. Alle genodigden voor de hoorzitting kunnen ook iemand machtigen (toestemming geven) om hem/haar op de hoorzitting te vertegenwoordigen. Als het nodig is, dan kan een andere belanghebbende het woord voeren.

Openbare hoorzitting

In de vergadering mogen ook adviseurs, getuigen en deskundigen het woord voeren. De hoorzitting is openbaar. Er kunnen dus toehoorders, waaronder de pers, aanwezig zijn. Gaat het om een vertrouwelijke zaak, dan is de hoorzitting niet openbaar, bijvoorbeeld over bijstandsuitkeringen en voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. U kunt ook zelf vragen om een besloten behandeling. Als er meer partijen zijn, bijvoorbeeld een vergunninghouder en/of meerdere bezwaarmakers, dan worden partijen in elkaars bijzijn gehoord. Als er gewichtige redenen zijn waarom u vindt dat u niet in het bijzijn van anderen zou moeten worden gehoord, dient u dit voor de hoorzitting aan te geven, zodat bekeken kan worden wat er aan de hand is. Enige tijd na de hoorzitting (of na het bereiken van een eerdere oplossing) ontvangt u van de gemeente schriftelijk bericht over de beslissing op het bezwaarschrift.

Het indienen van een bezwaarschrift zorgt er niet voor dat het besluit wordt geschorst. Dit betekent dat het besluit in werking treedt en ook geldig is. Om dit te voorkomen kunt u een schorsing aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht.

Als u bezwaar heeft gemaakt tegen een beslissing van de gemeente (beschikking) en uw bezwaar is afgewezen, dan kunt u hier tegen in beroep gaan. U moet een beroepschrift indienen bij de betreffende beroepsinstanties, waaronder de sector bestuursrecht Arrondissementsrechtbank te Haarlem. Dit staat ook aangegeven in de beslissing op uw bezwaar.