Zaanstad in cijfers

Het team Onderzoek en Statistiek van de afdeling Audit&Onderzoek ontwikkelt gegevens, informatie en kennis voor de gemeente en voor inwoners, bedrijfsleven en verschillende instanties. Het team maakt onder andere onderzoeksrapporten en zorgt voor statistische informatie.

OnderzoeksPlein Zaanstad

Op Onderzoeksplein Zaanstad en Zaanstad in Cijfers vindt u veel informatie over de gemeente Zaanstad. Op het Onderzoeksplein vindt u vooral onderzoeksrapporten (zoals de jaarlijkse bevolkingsenquêtes) en op de cijferwebsite vindt u veel cijfers over bijvoorbeeld de bevolking en het aantal woningen. Maar er zijn veel meer onderwerpen. Veel gegevens zijn ook op wijkniveau te bekijken. De tabellen met de gegevens kunnen worden geëxporteerd(overgezet) naar Excel, PowerPoint en Word. Ook zijn hier tabellen uit de Zaanpeiling (jaarlijkse bewoners-enquête) op te vragen.

De gemeente Zaanstad biedt op verschillende manieren open data aan. Deze data is voor iedereen toegankelijk. Zo kunnen overheidsmedewerkers, burgers en bedrijven de informatie hergebruiken voor nuttige nieuwe toepassingen zoals websites en applicaties.

Geografische kaarten in geoviewer Atlas

De gemeente Zaanstad heeft verschillende geografische kaarten als open data beschikbaar gesteld. In de Atlas vindt u deze data die gebruikt kan worden voor ruimtelijke analyse. Informatie is per thema te vinden. Ook zijn actuele en historische luchtfoto’s in deze geoviewer te vinden.

Datapakhuis

Het datapakhuis is een dienst van de gemeente Zaanstad die data op een makkelijke en veilige manier ontsluit, opslaat, beheert en presenteert. De data in het datapakhuis is beschikbaar voor alle geïnteresseerden.

Er worden door of in opdracht van de gemeente diverse onderzoeken uitgevoerd. Vaak is het team Onderzoek & Statistiek hier bij betrokken, voor advies en/of uitvoering. De rapportages uit zo’n onderzoek zijn terug te vinden op het Onderzoeksplein Zaanstad.

Tot enkele jaren geleden gaf de gemeente Zaanstad jaarlijks het papieren Spiekboekje uit: een samenvatting van de belangrijkste statistische gegevens van en over Zaanstad. Vanaf 2012 zijn deze gegevens in meer uitgebreide vorm digitaal in te zien via Zaanstad in Cijfers.

Een onderdeel van Zaanstad in Cijfers is de wijkenmonitor. De wijkenmonitor geeft weer wat de (sociale) kwaliteit is van een wijk in Zaanstad ten opzichte van het Zaans gemiddelde. U kiest een wijk en ziet hoe de wijk ‘scoort’ op 4 hoofdonderwerpen:

  • leefomgeving
  • capaciteiten
  • meedoen
  • sociale binding


Via een knop onderaan elke pagina kunt u naar de databank gaan en cijfers sinds 2011 bekijken.

Het grondgebied van Zaanstad is (administratief) verdeeld in wijken en buurten. Zo’n verdeling van het gebied is verplicht in elke gemeente in Nederland.
De indeling wordt gebruikt als een instrument waarmee administratieve en andere gegevens geordend kunnen worden en overzichtelijk zijn (zoals onderzoeksgegevens). Het Centraal Bureau voor de Statistiek, ministeries en provincies gebruiken deze indeling, maar ook het bedrijfsleven.

De indeling kunt u vinden via Geo informatie wijk- en buurtindeling

De Zaanpeiling is het grootste inwonersonderzoek van Zaanstad. Het gemeentebestuur wil met behulp van de Zaanpeiling te weten komen hoe inwoners het vinden in Zaanstad en in de Zaanse wijken, en zien of het beleid van de gemeente volgens de bewoners werkt. De Zaanpeiling wordt verspreid onder 4.500 inwoners van 18 jaar en ouder.

Hoe meer mensen de enquête invullen, hoe duidelijker de gemeente weet wat de mening is van inwoners van Zaanstad. De onderzoeksresultaten zijn anoniem en niet te herleiden tot individuele personen. De gemeente ziet alleen de antwoorden, maar niet wie deze antwoorden heeft gegeven.

De uitkomsten van deze enquête worden begin 2023 gepubliceerd. De resultaten van oudere Zaanpeilingen zijn daar al te vinden.

Het invullen duurt ongeveer 20 minuten. Onder de deelnemers worden waardebonnen verloot. De enquête kan tot ongeveer vier weken na de datum op de uitnodigingsbrief ingevuld worden. De enquete is digitaal in te vullen met de code die in uw brief staat.

Wel/niet invullen

Het invullen van de enquête is vrijwillig. De gemeente hoopt wel dat u het doet, zodat de meningen, wensen en behoeften van zoveel mogelijk inwoners gehoord kunnen worden. De enquête mag eventueel ook door uw partner of kind ingevuld worden (als hij of zij 18 jaar of ouder is). Hij of zij moet de enquête dan wel volgens eigen ervaring en mening invullen.

Namen en adressen van inwoners die gevraagd worden om mee te werken, worden willekeurig getrokken uit het bevolkingsregister van de Gemeente Zaanstad. Dit gaat ‘steekproefsgewijs’, het gaat dus om een willekeurige selectie uit alle volwassen inwoners. Antwoorden op de enquête zijn anoniem en worden op een vertrouwelijke manier behandeld. de antwoorden kunnen dus niet worden teruggeleid tot uw persoonlijke gegevens.

Onderzoeksbureau

In opdracht van de gemeente voert het onderzoeksbureau Research 2Evolve dit onderzoek uit. Research 2Evolve houdt zich aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor vragen over de enquête (of bijvoorbeeld voor een nieuwe vragenlijst, inlognaam en/of wachtwoord) kunt u contact opnemen met de helpdesk van dit bureau via 0800-333 3300 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) of door het sturen van een e-mail naar: servicedesk@r2e.nl

Via het Zaanpanel kunt u via een online onderzoek uw mening geven over actuele Zaanse onderwerpen. Als lid van dit panel ontvangt u een paar keer per jaar via een e-mailbericht een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. Het invullen van een gemiddelde vragenlijst duurt meestal 5-10 minuten. Meedoen is altijd op basis van vrijwilligheid. Iedereen die 16 jaar of ouder is en in Zaanstad woont, mag lid worden. De resultaten van het onderzoek helpen de gemeente (B&W, gemeenteraad en ambtenaren) besluiten te nemen over de stad. Onderzoeksresultaten van het Zaanpanel vindt u op Zaanstad in Cijfers (onder Onderzoeksbank/Zaanpanel). Het Zaanpanel wordt beheerd door Onderzoek en Statistiek (O&S) van de Gemeente Zaanstad.

Vindt u het leuk om mee te denken over de stad of over uw eigen buurt?  U kunt lid worden van het Zaanpanel. U kunt opzeggen wanneer u wilt. 

Onderzoek & Statistiek houdt zich aan regels over het omgaan met privacygevoelige gegevens.

Onderzoek & Statistiek is lid van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek(VSO). De VSO heeft samen met 2 andere branche-organisaties (MOA en VBO) een gedragscode voor onderzoek vastgesteld waaraan de leden van deze organisaties zich houden. De gedragscode is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens(AP) en geeft aan hoe door leden moet worden omgegaan met privacygevoelige gegevens, verkregen door middel van onderzoek.

Onderzoek & Statistiek van de gemeente Zaanstad respecteert hiermee de wettelijke regels rondom privacy zoals die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AP ziet toe op naleving van deze wet.