Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis, de screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie beslist of u een VOG krijgt en stuurt de VOG naar het woonadres.

VOG aanvragen voor inwoners

Als u ingeschreven staat als inwoner van de gemeente kunt u een VOG aanvragen. Maak hiervoor een afspraak.

U staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Zaanstad.

  • een geldig identiteitsbewijs.
  • het door het bedrijf/instantie ingevulde aanvraagformulier.

U kunt iemand machtigen om een VOG voor u aan te vragen. Schrijf een brief met daarin:

  • uw naam, adres en geboortegegevens;
  • de reden waarvoor u het document nodig heeft;
  • de naam en adresgegevens van degene die voor u het document komt halen;
  • uw handtekening;
  • de datum van ondertekening.

Naast de machtiging moet de gemachtigde een kopie van uw legitimatiebewijs en een eigen legitimatiebewijs kunnen tonen.

Bedrijven en organisaties kunnen een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP) aanvragen. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u via de website van Justis.