Bodemkwaliteitskaart PFAS

Gemeente Zaanstad heeft in 2020 de beleidsregel PFAS vastgesteld. Hierin zijn verschillende kaarten en regels over de omgang met bodemverontreiniging met PFAS opgenomen.

Deze beleidsregel PFAS vormt een aanvulling op de reguliere bodemkwaliteitskaart en de Nota Bodembeheer. Aan beide kaarten moet worden getoetst indien grond wordt toegepast in Zaanstad.

De kaart met het achtergrondconcentratieniveau geeft een beeld van de bodemkwaliteit wat betreft PFAS (op onverdachte plaatsen) binnen de gemeente Zaanstad. Met behulp van deze kaart zijn ontgravingskaarten opgesteld. Deze ontgravingskaarten kunnen gebruikt worden bij het verplaatsen van grond.

Verder is er ook een kaart met gebruikstype beschikbaar, waarin Zaanstad is verdeeld in verschillende bodemgebruikstypen. Aan de hand van de genoemde kaarten zijn vervolgens verschillende toepassingskaarten opgesteld. Hierin is aangegeven tot welke kwaliteit grond mag worden toegepast in het geval van PFAS.

Door gebruik te maken van de verschillende kaarten kunnen onderzoekskosten worden bespaard indien grond binnen het beheergebied door ontgraving vrijkomt en hierbinnen ook weer wordt toegepast.

De beleidsregel PFAS kunt u opvragen via telefoonnummer 14075. 

Informatie over de werking van de kaart, zoals zoeken op adres vindt u bij Veelgestelde vragen.

Onderstaande scherm bevat de volgende kaartlagen:

  • BKK 2020 PFAS – ACN: De kaart met het Achtergrondconcentratieniveau geeft de achtergrondconcentraties weer van PFOS en PFOA in de bovenste meter van de bodem.
  • BKK 2020 PFAS – Boorpunten PFOS BG Ongefilterd: De boorpuntenkaart geeft de plaatsen weer waar metingen zijn verricht voor de kaart met achtergrondconcentraties van PFOS en PFOA.
  • BKK 2020 PFAS – Gebruikerskaart PFOS PFOA Toepasbaar: De gebruikerskaart “toepasbaar” geeft weer waar grond met de kwaliteit “Klasse Niet ingedeeld – PFOS/PFOA – Toepasbaar” kan worden toegepast.
  • BKK 2020 PFAS – Gebruikerskaart PFOS PFOA Vrij toepasbaar: De gebruikerskaart “vrij toepasbaar” geeft weer waar grond met de kwaliteit “Klasse Niet ingedeeld – PFOS/PFOA – Vrij toepasbaar” kan worden toegepast.
  • BKK 2020 PFAS – Gebruikstype –Deelgebiedenkaart: De deelgebiedenkaart met gebruikstypen geeft inzicht in het voorkomen van de volgende gebruikstypen: natuurlijk, landelijk, stedelijk en industrieel.
  • BKK 2020 PFAS – Ontgravingskaart: De Ontgravingskaart beschrijft de kwaliteit van de bovenste halve meter van onverdachte locaties met als doel te bepalen of grond toegepast mag worden.
  • BKK 2020 PFAS – Toepassingskaart: De toepassingskaart laat zien welke kwaliteit bij toepassen of aanbrengen van grond vereist is op basis van een dubbele toetsing. De toepassingskaart gaat uit van toepassing in of op de bovengrond.
  • BKK 2020 PFAS – Uitsluitingskaart P1+P2+P3: De Uitsluitingskaart laat zien welke gebieden zijn uitgesloten van de ontgravingskaart PFAS BKK.

BKK 2020 PFAS – ACN Zone: zone

PFOS BG (0-0,5 m-mv): Achtergrondconcentratie PFOS in de bovengrond

PFOS OG (0,5-1 m-mv): Achtergrondconcentratie PFOS in de ondergrond

PFOA BG (0-0,5 m-mv): Achtergrondconcentratie PFOA in de bovengrond

PFOA OG (0,5-1 m-mv): Achtergrondconcentratie PFOA in de ondergrond

BKK 2020 PFAS – Boorpunten PFOS BG Ongefilterd Monster-id: Unieke code monster

Mengmonster: Het monster is wel of geen mengmonster

Bovenkant monster: Diepte van de bovenkant van het monster

Onderkant monster: Diepte van de onderkant van het monster

Som PFOS bovengrond: Totale hoeveelheid PFOS in de bovengrond

BKK 2020 PFAS – Gebruikerskaart PFOS PFOA Toepasbaar en vrij toepasbaar, Ontgravingskaart, Toepassingskaart Zone: Zone

PFOS BG (0-0,5 m-mv): Concentratie PFOS in de bovengrond

PFOS OG (0,5-1 m-mv): Concentratie PFOS in de ondergrond

PFOA BG (0-0,5 m-mv): Concentratie PFOA in de bovengrond

PFOA OG (0,5-1 m-mv): Concentratie PFOA in de ondergrond

BKK 2020 PFAS – Uitsluitingskaart P1+P2+P3 Deelgebied: Deelgebied uitgesloten van de ontgravingskaart

BKK 2020 PFAS – Gebruikstype – Deelgebiedenkaart Deelgebied: Deelgebied

Indien u naar aanleiding van deze gegevens een vraag heeft, kijkt u bij Veelgestelde vragen of Contact.