Bouwen en verbouwen

Bouw-, verbouw-, of sloopplannen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig of moet u een melding doen. De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Deze is nodig om te bepalen of u mag doen wat u wilt.

Omgevingsloket

Vanaf 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. Bent u van plan te gaan bouwen of verbouwen, dan kunt u via het omgevingsloket:

 • een vergunningscheck doen.
 • uw vergunning aanvragen.
 • omgevings- en bestemmingsplannen inkijken.
 • de maatregelen op maat bekijken.

U kunt in het Omgevingsloket online checken of u een vergunning nodig heeft en/of een melding moet doen voor uw plannen in uw huis, tuin, bedrijf of omgeving. Ook kunt u hier checken of u informatie moet aanleveren aan de overheid. Als dat zo is, dan kunt u ook via het loket de vergunning aanvragen, de melding doen of de aanvullende informatie doorgeven. Het Omgevingsloket bevat ook informatie over welke regels er gelden op de plek waar u iets wilt veranderen.

Iets aanleggen

Als u iets wilt aanleggen, kan het zijn dat er, op basis van de geldende planologische regeling (bijvoorbeeld het omgevingsplan) een omgevingsvergunning nodig is. Bijvoorbeeld bij:

 • het uitgraven, verhogen of verharden van een erf of weiland
 • het aanleggen van een paardenbak
 • het planten van bomen op een deel van het weiland dat niet gebruikt wordt
 • het dempen van (een gedeelte van) een sloot
 • het uitvoeren van andere werkzaamheden
 • het aanleggen van andere werken

De gemeente controleert bij uw vergunningaanvraag of uw werk de landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarde niet aantast.

 

De gemeente toetst uw plannen aan het omgevingsplan en kijkt of het binnen de omgeving past. Wanneer uw plan complex is of niet past in het Omgevingsplan kunt u begeleiding krijgen door middel van een voortraject. In dit geval begeleidt de gemeente Zaanstad u in het beoordelen van het plan op haalbaarheid. Zo adviseren wij u bij het aanpassen van kansrijke plannen om tot een vergunbare aanvraag te komen.

Lees hier meer over de mogelijkheden van het voortraject.

U moet een melding maken van uw plannen wanneer deze onder gevolgklasse 1 van de ‘Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (wkb)’ vallen. Bij gevolgklasse 1 kunt u denken aan nieuwbouw van bijvoorbeeld woningen en bedrijfsgebouwen. De bouwmelding kunt u ook doen in het Omgevingsloket.

Lees hier meer over hoe u een bouwmelding kunt doen.

Indien uw plan vergunningsplichtig is, bent u verplicht om altijd uiterlijk 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden een melding stikstofemissie en bouw- en omgevingsveiligheid te doen. Neem contact op met de gemeente over de manier van indienen.

Gaat u aan de slag met (ver)bouwen of slopen? Dit kan invloed hebben op de bewoners en ondernemers in de omgeving. Daarom is het belangrijk om deze omgeving te betrekken bij uw (ver)bouwplannen. Bijvoorbeeld door met hen in gesprek te gaan. Meer informatie vindt u in het Zaans participatieprotocol.

Nadat u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd, ontvangt u na enkele dagen een eerste ontvangstbevestiging. De termijn van de vergunningprocedure begint pas te lopen nadat de gemeente uw formele vergunningaanvraag heeft ontvangen. Deze datum kunt u terugvinden in de ontvangstbevestiging.

U ontvangt bericht over hoeveel tijd uw aanvraag in beslag zal nemen. Er zijn twee mogelijke procedures voor het afhandelen van uw aanvraag:

 • De reguliere procedure geldt bij de meest voorkomende en eenvoudige aanvragen, bijvoorbeeld het bouwen van een huis dat binnen de geldende planologische regels past. De tijd om een beslissing te nemen is acht weken, maar kan de gemeente één keer met zes weken verlengen. Als de gemeente de vergunning niet op tijd verstrekt, wordt deze automatisch verleend. Is er aanvullende informatie nodig of wordt de aanvraag langer bekeken, dan passen we de termijn hierop aan en kan de aanvraag langer duren. Als dit zo is, lichten we u in.
 • De uitgebreide procedure geldt bij complexe projecten waarbij de gemeente te maken heeft met verschillende belangen en belanghebbenden. Deze partijen moeten stukken inzien om erop te kunnen reageren. De uitgebreide procedure kan zes maanden duren en mag de gemeente eenmalig met zes weken verlengen. Als er aanvullende informatie nodig is of als de aanvraag wordt aangehouden, dan passen we de termijn hierop aan en duurt de aanvraag langer. Als dit zo is, lichten we u in.