Kadaster bodem

Wat is een WKPB beperking?

WKPB is de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken. Deze wet is opgesteld om ervoor te zorgen dat het eenvoudiger wordt om volledige informatie te krijgen over de rechtstoestand van een onroerende zaak op een bepaald moment.

Bepaalde besluiten die de gemeente neemt, veroorzaken een beperking op een perceel. Zo ook een aantal besluiten in de bodemregelgeving. Het kadaster verzamelt alle besluiten.

Naar aanleiding van de contour in het besluit krijgt het perceel dan een aantekening in het kadaster. Er kan na de uitvoer van een sanering ook sprake zijn van een wijziging of verwijdering van de aantekening. De kaart hieronder laat alleen de nog geldige beperkingen zien.

Informatie over de werking van de kaart, zoals zoeken op adres vindt u bij Veelgestelde vragen.  

Bovenstaand scherm bevat de volgende kaartlagen van het Kadaster:

  • Wet bodembescherming: Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming
  • Wet bodembescherming: Vordering eigendom, gebruik of rechten
  • Wet bodembescherming: Uitoefening bevoegdheden vier grote steden of andere aan te wijzen gemeenten of plusregio
  • Wet bodembescherming: Maatregel bevel
  • Wet bodembescherming: Instemming verslag uniforme sanering
  • Wet bodembescherming: Instemming verslag
  • Wet bodembescherming: Instemming nazorgplan
  • Wet bodembescherming: Bevel tijdelijke beveiligingsmaatregelen, onderzoek, beheren of saneren
  • Wet bodembescherming: Bevel ongewoon voorval
  • Wet bodembescherming: Beschikking geval ernstige verontreiniging en noodzaak spoedige sanering

Deze kaartlagen zijn afkomstig van het kadaster.

Identificatienummer: Uniek nummer van de beperking. Domein: Uitwisselingsmodel Kadaster voor Publiekrechtelijke beperkingen Grondslagcode: De twee- of drie letterige aanduiding die verwijst naar de wet of het wetsartikel waar het besluit op gestoeld is Grondslag: Omschrijving van de grondslag van het besluit dat genomen is. Bijvoorbeeld een Wet of Besluit. Type: Type werkingsgebied (BAG, BGT, BRK of handmatig ingetekend) Datum In Werking Besluit: Datum van het besluit en daarmee het inwerking treden van de beperking. Datum Einde: Datum van de beëindiging van de beperking. Datum Aanbieding Kadaster: Datum waarop het document aan het kadaster is aangeboden. Tijdstip: Tijdstip waarop het document is ingeschreven bij het kadaster. Brondocument: Inschrijfnummer brondocument Kadaster Datum Kenbaarheid: Datum van het besluit en daarmee de inwerking treden van de beperking. Meerdere Brondocumenten: Er zijn wel/geen meerdere documenten aanwezig bij deze beperking. Naam Organisatie Besluit: Organisatie die het besluit heeft genomen OIN nummer: Organisatie Informatienummer Zaanstad

Indien u naar aanleiding van deze gegevens het WKPB-besluit wilt opvragen dan kan dat online via de pagina van het kadaster. Kijk bij Veelgestelde vragen of Contact.