Riolering

In Zaanstad hebben we wel bijna 884 kilometer riool onder de grond liggen. Dat is een flink aantal kilometers. Op deze pagina leggen we uit wat voor riool we hebben in Zaanstad en hoe we dit vanuit de gemeente beheren en onderhouden.

De gemeente weet niet waar de rioolaansluiting op uw terrein ligt. U bent namelijk niet verplicht om aanpassingen aan het riool op eigen terrein door te geven aan de gemeente. De ligging van de rioolaansluiting op gemeentegrond wordt niet bekend gemaakt, omdat alleen de gemeente (of een opdrachtnemer) in de openbare ruimte mag graven. Als u uw rioolhuisaansluiting wilt laten aansluiten op het gemeentelijk rioolstelsel, dan moet u daarvoor een verzoek indienen.

Als u uw rioolleiding wilt laten aansluiten op het gemeentelijke rioolstelsel, dan moet u daarvoor een verzoek indienen. Het aansluiten (vanaf uw erfgrens) op het gemeentelijke rioolstelsel voert een aannemer uit in opdracht van de gemeente.

Voorwaarden

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De eisen uit het Bouwbesluit 2012, afdeling 6.4. en de Verordening Fysieke Leefomgeving, paragraaf 5.4.
  • U moet zelf zorgen voor de aanleg van de rioolleiding(en) op uw eigen terrein.
  • Volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving, art. 5.35 is het ontstoppingsstuk (of een rioolwaterpomp) de grens tussen uw en gemeentelijk eigendom. Aan de hand van het ontstoppingsstuk kan –in geval van een rioolverstopping– worden bepaald wie (u of de gemeente) de verstopping moet verhelpen.
  • De beheerder riolering bepaalt de plek waar uw rioolleiding op het gemeentelijke rioolstelsel wordt aangesloten.
  • Als u uw rioolleiding te diep aanlegt, stroomt uw afvalwater niet af naar het gemeentelijke rioolstelsel. De beheerder riolering geeft de maximale diepte aan waarop u uw leiding(en) kunt aanbieden.
  • De diameter van uw aansluiting moet 125 mm zijn.
  • Voor het aanvragen van een rioolaansluiting, is een duidelijke situatieschets nodig.

Werkwijze

De beheerder riolering beoordeelt of u alle benodigde gegevens heeft meegestuurd en of het een standaard verzoek is. In dat geval vraagt de beheerder riolering bij één van de huisaannemers een offerte op om uw rioolleiding vanaf uw erfgrens aan te sluiten op het gemeentelijke rioolstelsel. U ontvangt een schriftelijke offerte. Als u akkoord bent, dan krijgt de aannemer opdracht om de aansluiting in orde te maken. Bij een complex verzoek (meerdere aansluitingen, grotere diameter, obstakels in het tracé) wordt in overleg, met u, bepaald wat de meest doelmatige oplossing is. U moet rekening houden met een doorlooptijd van 20 weken: dien uw verzoek daarom tijdig in!

Kosten

De kosten van het aansluiten van uw rioolleiding op het gemeentelijk rioolstelsel vindt u in het Tarievenbesluit rioolaansluitingen Zaanstad 2024. Zijn er extra voorzieningen nodig (zoals een ontstoppingsstuk of een rioolpomp), dan zijn ook die kosten voor uw rekening.

Aanvraag indienen

Het verzoek kunt u indienen via het aanvraagformulier nieuwe rioolaansluiting. De ontvangstbevestiging, de offerte en de rekening worden verzonden naar het door uw opgegeven (email)adres.

We hebben 2 soorten riolen in Zaanstad. Een gemengd stelsel en een gescheiden stelsel.

Gemengd stelsel

Een gemengd stelsel betekent dat er ‘schoon’ regenwater in dezelfde buis komt als ons afvalwater. Vanaf de jaren 90 kwam de dubbele buis. In deze nieuwere gescheiden stelsels komt het regenwater in een aparte buis wat richting sloten stroomt. De reden dat we steeds vaker (waar dit past in de grond) kiezen voor een gemengd stelsel is dat een gescheiden riool een stuk beter is voor de klimaatverandering. Het regent tegenwoordig steeds vaker hard. Bij deze grote buien stroomden de gemengde stelsel te snel vol. Deze gemengde stelsels hebben altijd een soort nooduitgang – de overstort. De standaard bui past hierin gewoon. Maar omdat we dus steeds grotere buien hebben, stort het water over en dat gaat naar de sloot. Bij een gemengd stelsel betekent dit dus dat er deels afvalwater uit onze huizen van de wc’s, douches en wasbakken in onze sloten terecht komt. Voor de natuur en het milieu wilt u dat natuurlijk niet.

Gescheiden stelsel

Het gescheiden stelsel laat het regenwater direct teruglopen naar de sloten. Dit is dus schoon water en dit kunnen we goed opslaan in onze wateren en in de grond. Dit regenwater is heel kostbaar in tijden van droogte! Nu hebben we in Zaanstad nog een klein aantal persleidingen. Dit is eigenlijk de derde soort riool. Sommige huizen liggen ver afgelegen van het hoofdriool. Dit zijn bijvoorbeeld boerderijen die verder het land in staan. Deze huizen krijgen zogenoemde persleidingen. De huizen krijgen dan hun eigen mini-gemaal, dit is een pomp die het afvalwater verpompt naar een put verderop die wel is aangesloten op het hoofdriool. Dit gaat om hele kleine buizen, de diameter is vaak maar zo’n 6 centimeter.

Het riool ligt bijna altijd onder een hellinkje, hierdoor ontstaat het zo genoemde vrij verval. Het water stroomt vanzelf naar het laagste punt. Nu kunt u natuurlijk niet eindeloos de buizen onder een helling leggen omdat de rioolwaterzuivering vaak kilometers ver weg liggen. Daarom liggen op bepaalde diepe punten een pomp, die pompt het water een stukje omhoog en vanuit daar gaat het water onder vrij verval weer verder. De waterzuivering wordt beheerd door het waterschap. Zij zuiveren al ons afvalwater, meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het Hoogheemraadschap.

Gemalen, kolken en putten

Het rioolgemaal is de locatie waar 1 of 2 pompen onder de grond zitten die het afval water een stukje omhoog pompen waardoor het weer verder kan worden vervoerd naar het waterzuiveringssysteem. Dan heeft u naast het gemaal ook nog de termen kolken en putten. Dit is precies hetzelfde. De put is zoals wij het kennen de putten in de straat. De kolk is de technische term van deze put.

Omdat het riool natuurlijk onder de grond ligt zien we slecht of er iets gerepareerd moet worden. Daarom hebben we een handig apparaatje. We hebben een camera op wielen, deze camera laten we dan in het riool zakken. De camera rijdt stukjes door het riool en boven de grond kunnen we op een schermpje zien of er stukken in het riool slecht zijn en gerepareerd moeten worden of zelfs vervangen. Het vervangen van riolen gebeurt ongeveer om de 40 jaar. Er zijn verschillende redenen dat we de riolen vervangen en niet meer kunnen repareren, dit kunnen verzakkingen zijn of zijn er slechte plekken ontstaan bij de aansluitingen. De aansluitingen zijn de stukjes riool waar 2 buizen op elkaar zijn gemonteerd of een buis bij het gemaal komt. Dit zijn vaak zwakkere plekken en hier ontstaan wat sneller problemen.

Slappe bodem

In Zaanstad hebben we ook veel te maken met slappe bodem. Hierdoor zakken de buizen snel en ontstaan kleine scheurtjes in de betonnen buizen waar zelfs wortels van bomen tussen gaan groeien. De slappe bodem is ook de reden dat de meeste hoofdriolen in Zaanstad gefundeerd worden. Dat zie je bijna nergens in Nederland. Tegenwoordig kiezen we steeds vaker en liever voor PVC buizen. Deze werken net zo goed als de betonnen buizen, maar zijn een stuk lichter waardoor de buizen minder snel verzakken. Ook kiezen we er soms voor om het riool te vervangen in plaats van te repareren, omdat we dan een gescheiden riool aan kunnen leggen. Als de riolen eenmaal vervangen zijn hoeven we pas na een jaar of 20 terug te komen om de riolen te controleren. Na de eerste controle komen we om de 5 à 7 jaar terug.

Septictank

De gemeente verwijdert of leegt geen septictanks. U kunt de septictank door een extern bedrijf laten legen, schoonmaken en ongedaan laten maken. 

De voornaamste reden van rioolverstopping is verkeerd rioolgebruik. Daarnaast spelen het ingroeien van boomwortels, het aanzetten van vet en te veel toiletpapier een belangrijke rol. In Zaanstad komt het ook vaak voor dat de buizen verzakken, waardoor het riool niet meer goed afstroomt.

Hoe komt het?

De belangrijkste reden van een verstopping is door het verkeerd gebruiken van het riool. We vinden steeds meer spullen in het riool die er niet thuishoren. De pompen, die het afvalwater naar de zuivering brengen, lopen hierdoor vast. Gebruik het riool alleen waarvoor het is bedoelt. Heel simpel: wat uit het menselijk lichaam komt en droog toiletpapier.

Rioolontstoppingsbedrijf of gemeente?

Belt u een rioolontstoppingsbedrijf, maar blijkt de verstopping toch in het gemeentelijk deel van het riool te zitten? Bel dan de gemeente, wij komen de verstopping verhelpen. Laat u de verstopping in het gemeenteriool oplossen door een ontstoppingsbedrijf dan moet u zelf de kosten hiervoor betalen. De gemeente is  24/7 bereikbaar op het verkorte gemeentelijke telefoonnummer 14 075 om dit soort klussen op te lossen. De gemeente zal u enkele vragen stellen om te zien of er sprake is van een noodgeval. Is er geen sprake van een noodgeval? Dan zal er met u een afspraak worden gemaakt om zo snel mogelijk langs te komen.

Ontstoppingsstuk

Veel woningen in Zaanstad hebben een ontstoppingsstuk. Het ontstoppingsstuk zit meestal bij de gevel of ligt boven het hoofdriool. Het ontstoppingsstuk is een handige locatie om na te gaan of de verstopping aan uw zijde of aan de zijde van de gemeente zit. Staat het ontstoppingsstuk vol met water, dan zit het probleem waarschijnlijk in het gemeente riool. Neem in dat geval contact op met de Gemeente. Is het ontstoppingsstuk droog? Dan zit de verstopping in jouw eigen deel. Wanneer uw eigen riool verstopt is, moet u het probleem zelf verhelpen. U kunt dan bijvoorbeeld een rioolontstoppingsbedrijf