Energietransitie

Zaanstad Klimaatneutraal

Energie, we kunnen niet zonder. Het verwarmt onze huizen, houdt onze bedrijven draaiend en beweegt ons voort in auto’s, treinen en op fietsen. Ooit was energie vanzelfsprekend, maar dat is nu veranderd: fossiele energiebronnen en grondstoffen kunnen op gaan. De wereldhandel is instabiel. En de verandering van het klimaat vereist een andere manier van energie opwekken, transporteren en gebruiken.

De één kijkt met meer enthousiasme naar deze snelle verandering dan de ander. Maar we delen allen hetzelfde belang: genoeg betaalbare en schone energie voor alle inwoners, bedrijven en organisaties in Zaanstad.

Gemeente Zaanstad maakt deel uit van de energieregio Noord-Holland Zuid. Deze regio wil 2,7 TWh zon- en windenergie opwekken in 2030. Zaanstad draagt bij met zon op alle bestaande grote(re) daken, zon boven grote parkeerplaatsen en met aangevraagde wind- en zonprojecten. Daarnaast is er een zoekgebied aangewezen voor de opwek van zonne-energie en windenergie in het Noordzeekanaalgebied.

Projecten

Project Zaans zoekgebied windenergie

We onderzoeken of het haalbaar is om meer windturbines langs het Noordzeekanaal te plaatsen. Het staat op dit moment nog niet vast of er windturbines komen. Omdat we klimaatdoelen hebben, willen we wel naar de mogelijkheden kijken en de voorwaarden (spelregels) waaronder er gebruik gemaakt kan worden van deze mogelijkheden. We betrekken daarbij actief de inwoners en bedrijven uit de omgeving.
> Meer over windenergie

Project uitbreiding 380 KV hoogspanningslijn

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT willen een nieuwe bovengrondse 380kV hoogspanningsverbinding maken in Noord-Holland. Daar horen ook twee hoogspanningsstations bij. De uitbreiding van het hoogspanningsnet is nodig omdat de capaciteit van het net onvoldoende is. De nieuwe lijn brengt straks wind-energie vanaf zee naar Noord-Holland Noord.
Meer weten over het project?
> RVO: 380 kV Netuitbreiding Noord-Holland Noord
> TenneT: 380 kV Noord-Holland Noord

Project energiestation Kogerveldwijk

Het huidige elektriciteitsstation in de Kogerveldwijk is te klein om aan de groeiende vraag naar electriciteit te voldoen. Liander wil met een nieuw electriciteitsstation voldoen aan de energievraag en de levering van elektriciteit aan de huidige én toekomstige afnemers.
Lees meer over dit project

Wat is de Transitievisie Warmte?

Nederland gaat van het gas af. Alle woningen, bedrijven en industrie in Nederland gaan voor 2050 de overstap maken naar duurzame, lokale en betaalbare warmte.

Het College van Zaanstad heeft de Transitievisie Warmte vastgesteld. Met dit document geeft Zaanstad richting aan hoe Zaanstad aardgasvrij kan worden. Het geeft inzicht in de totale opgave, in kansrijke oplossingen en in het tempo van wijk voor wijk. De overstap naar aardgasvrij verwarmen en koken vormt één van de bouwstenen voor een klimaatneutraal Zaanstad. Deze overstap willen we zo betaalbaar en zorgvuldig mogelijk uitvoeren. Daarom hebben we onderzocht welke alternatieven het beste passen in welke buurt. En wannéér we buurten aardgasvrij kunnen maken. 

Deze warmtetransitie is een grote en vooral complexe verandering. Ieder huishouden, bedrijf of iedere instelling heeft warmte nodig. Daarnaast zijn er nog veel onzekerheden. Want welke mogelijk alternatieve bronnen zijn er?  Welke zijn geschikt? En hoe gaan we dit betalen?  De Transitievisie is het startpunt voor het vervolggesprek met  Zaankanters.

Op basis van een analyse zijn startwijken aangewezen. In Zaandam Oost en in delen van Krommenie en Wormerveer gaan we wijkuitvoeringsplannen maken samen met partners én bewoners. Initiatieven uit de stad moedigen we daarbij aan. Een aardgasvrije stad realiseren kan uiteindelijk alleen als iedereen meedoet.

Wilt u meer weten? Lees de Transitie Visie Warmte

Wat kan ik zelf doen?

Ontdek hoe u uw huis stap voor stap energiezuiniger en duurzamer kan maken. En lees meer over wat het u kost en wat het u oplevert. 
Verbeter uw huis

Lees meer bij de veelgestelde vragen over de transitievisie warmte. 

Het Zaans Warmtenet is een initiatief van de corporaties Parteon en Rochdale, Firan, ENGIE en de gemeente Zaanstad. De biomassacentrale van Bio Forte verwarmt sinds 2019 dit warmtenet. Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water, afkomstig van een warmtebron in de buurt, kan worden gebruikt om bijvoorbeeld huizen en kantoren te verwarmen.

Biomassa als tijdelijke energiebron

Het Zaans warmtenet kiest voor biomassa als tijdelijke energiebron. Er wordt lokaal snoeiafval verbrand. Dat is hout dat overblijft na het snoeien voor onderhoud aan bomen en struiken. De warmte die dat oplevert gaat via een netwerk van leidingen naar de woningen die het als warmte en warm water gebruiken. Bio Forte is de exploitant van de Zaanse biomassacentrale.

Het einddoel is om Zaanstad te verwarmen met lokale en duurzame warmte. Zoals restwarmte van Zaanse industrie, aquathermie (warmte uit oppervlaktewater) of geothermie (aardwarmte). Deze technieken zijn nog niet ontwikkeld, maar Zaanstad wil wel alvast stappen maken met het warmtenet. Daarom kiezen we voor biomassa als tijdelijke oplossing. De CO2-uitstoot van de centrale is veel kleiner dan wanneer de woningen op gas zouden verwarmen.

Hoe schoon is biomassa verbranden eigenlijk?

Bij een houtkachel of een barbecue vindt vaak een onvolledige verbranding plaats. Hierdoor geeft deze veel overlast van fijnstof. In een biomassacentrale vindt daarentegen een gecontroleerde, volledige verbranding plaats. De centrale levert warmte voor ongeveer 2200 huishoudens, maar heeft de uitstoot van 1 reguliere houtkachel. Hierdoor heeft de centrale weinig invloed op de lokale luchtkwaliteit.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied concludeerde in de beoordeling ook dat Bio Forte ruim voldoet aan de eisen voor geluid, lucht en geur: Memo Beoordeling Omgevingsdienst NZKG 

Om de overgang van ‘oude’ fossiele energie naar duurzame energie vorm te geven, heeft de rijksoverheid gemeentes en provincies de opdracht gegeven om per regio een energiestrategie te schrijven, een RES.
Zaanstad maakt deel uit van de energieregio Noord-Holland Zuid. Deze energieregio wil 2,7 TWh zon- en windenergie opwekken in 2030. De regio Zaanstreek-Waterland draagt bij met:

  • Zon op alle bestaande grote(re) daken;
  • Zon op niet in gebruik genomen gronden van bedrijventerreinen. Met uitzondering van de gemeenten Beemster, Edam-Volendam en Zaanstad;
  • Zon boven grote parkeerplaatsen;
  •  Al aangevraagde wind- en zonprojecten.

Daarnaast zijn een aantal zoekgebieden omschreven:

  •  Zon op Bukdijk (Marken);
  • Wind bij de Nes (Marken);
  • Zon langs A7 (berm), A8 en A10;
  • Zon en wind in Noordzeekanaalgebied (Zaanstad).

Lees meer over de Energie Regio