Busbrug de Binding

Op deze pagina vindt u informatie over de plannen om de Busbrug tijdens de spits voor het verkeer open te stellen.

De gemeente heeft in 2017 onderzocht wat de gevolgen zijn van een permanente openstellen van busbrug de Binding. De busbrug is nu 20 uur per dag open voor verkeer. De gemeente wilt ook tijdens de spitstijden korte rijroutes voor automobilisten tussen de wijken Westerkoog en Westerwatering door de busbrug tijdens de spits (tussen 07.00 en 09.00 uur en 16.00 en 18.00 uur) voor het verkeer open te stellen. Vrachtwagens mogen geen gebruik maken van de busbrug. Op basis van de onderzoeksresultaten heeft het college besloten verdere voorbereidingen te treffen die nodig zijn om de busbrug 24 uur open te stellen.  De busbrug kan pas permanent voor al het verkeer worden opengesteld als er extra verkeersmaatregelen zijn genomen. Daarnaast moeten er maatregelen genomen worden om de geluidsbelasting bij een aantal woningen te verminderen. De maatregelen bestaan uit:

 • Aanpassingen om de verkeersveiligheid op De Wildeman en De Glazenmaker te verbeteren.
 • Verkeersaanpassingen op de kruisingen bij de busbrug (inmiddels uitgevoerd).
 • Geluidsreducerend asfalt op De Wildeman.
 • Geluidsscherm bij de busbrug, met maximale hoogte van 1.20 meter en/of het isoleren van de gevels van 24 tot 36 woningen (op kosten van de gemeente).

2017/2018

 • Verkeersonderzoek naar de effecten voor het verkeer bij 24 uur openstelling.
 • Milieuonderzoek.

2019

 • Plan maken voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op De Wildeman en De Glazenmaker.
 • Daarnaast plannen maken voor geluidswerende maatregelen langs de busbrug. Dit wordt beschreven in een project- en verkeersbesluit.

2020

 • Extra verkeersonderzoek (dat past bij het aangepaste ontwerp ‘advies-30’)
 • Extra milieuonderzoek (gebaseerd op het verkeersonderzoek)
 • Vaststelling van het ontwerp
 • Start planologische procedure (wijzigen van bestemmingsplan).

2021

 • Stikstofonderzoek, onderdeel procedure wijzigen bestemmingsplan.
 • Start onderzoek oplossingen stikstofproblematiek.

2022

 • Stikstof oplossing voorgelegd aan de vergunningverlener (omgevingsdienst NHN) om een natuurvergunning te verkrijgen.
 • Beoordeling door omgevingsdienst NHN loopt minstens tot eind 2022

2023

 • Helaas is er vertraging opgetreden door de stikstofproblematiek en de beoordeling door de omgevingsdienst NHN. Wat gaat er wel gebeuren?
 • Verder zoeken naar een oplossing voor de stikfstofproblematiek
 • Onderzoeken welke verkeersveiligheidsmaatregelen binnen het huidige bestemmingsplan, stikstofregels en vastgesteld budget wél uitgevoerd kunnen worden
 • Onderzoeken of het praktisch mogelijk is de busbrug De Binding eerst open te stellen voor (alleen) elektrische voertuigen

2024

 • Start planologische procedure
 • Het ontwerp voor de rondweg uitwerken. Op basis van het uitgewerkte plan kan een aannemer geselecteerd worden.
 • Plannen maken voor geluidswerende maatregelen voor de woningen langs de busbrug.
 • Opstellen verkeersbesluit
 • Opstellen omgevingsvergunning (kapvergunning)
 • Gewijzigde bestemmingsplan ter inzage. Belanghebbenden kunnen hun zienswijzen indienen.

We starten met het zoeken naar een aannemer die het werk gaat uitvoeren wanneer al deze stappen doorlopen zijn. Daarna starten we met het daadwerkelijk uitvoeren van de maatregelen.

2025

Uitvoering maatregelen aan rondweg en openstellen busbrug in de spits.

Er zijn verschillende documenten gemaakt voor het project Busbrug de Binding, zoals rapportages en presentaties. Deze zijn op te vragen via het telefoonnummer 14 075.

Voor vragen of reacties kunt u ook een e-mail sturen naar debinding@zaanstad.nl