Stadsweg A7

De Gemeente Zaanstad past de Prins Bernhardweg aan van snelweg naar stadsweg. Het gaat om de snelweg A7 tussen het Prins Bernhardplein en knooppunt Zaandam. De gemeente groeit en de gebieden rondom de Prins Bernhardweg worden ontwikkeld voor woningbouw en sport. De aanpassingen passen beter bij de omgeving van de stad.

Op de nieuwe stadsweg mag straks niet harder gereden worden dan 70km/h, en op sommige delen zelfs maar 50 km/h. Dit is ook beter voor het milieu.

Veelgestelde vragen

De middenberm van de P. Bernardweg wordt verbreed en voorzien van bomen. De weg krijgt een inrichting van een stadsweg met aangepast snelheden. Er komen twee nieuwe T-kruisingen. Hierdoor kun je gemakkelijk Sportpark Hoornseveld bereiken. De T-kruising voor het in- en uitrijden van het sportpark komt net ten oosten van de Gouw. (project fase 1, uitvoering juni-sep 2024) De andere T-kruising, voor het rijden naar de A7 of A8 in noordelijke richting, komt tussen het tankstation en het knooppunt Zaandam (project fase 2 uitvoering  2026/2027). De nieuwe kruisingen krijgen stoplichten. Hierdoor heeft het verkeer vanuit Sportpark Hoornseveld een directe aansluiting op de Prins Bernhardweg in plaats van door de wijk via de Bernhardrotonde.

De weg verandert van uiterlijk door het weghalen van de vluchtstroken en vangrails. Waar het asfalt verdwijnt komt groen terug. Er worden circa 100 nieuwe bomen geplant in de bermen. Deze entree van Zaanstad wordt zo een stuk aantrekkelijker.

De Prins Bernardweg is niet direct omgeven door bewoners, maar wel door veel bedrijven of instellingen. Denk hierbij aan de sportverenigingen, tankstations, scholen, Zaans Medisch Centrum en de Albert Heijn. Met de bedrijven en instellingen is persoonlijk contact gelegd om hen tijdig op de hoogte te brengen van de projectplannen, en aan te geven hoe de bereikbaarheid wordt gewaarborgd en de overlast tot een minimum wordt beperkt tijdens de uitvoering van het project. Het werk wordt, vooral ’s avonds en ’s nachts, uitgevoerd zodat het verkeer er weinig last van heeft.

De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd. Fase 1 begint op zondagnacht 16 juni 2024, en is rond 20 september 2024 klaar.  Fase 2 vindt 2026/2027 plaats.

Kapvergunning
Voor dit project moeten er in fase 2 (2026/2027) in totaal 44 bomen worden gekapt. Er worden in totaal 96 bomen herpland, waarvan in fase 1 (mei/juni 2024) al ruim 50 bomen. De gemeente compenseert dus meer bomen dan er worden gekapt. Deze plannen zijn besproken met belangenvereniging Groen Zaans en RWS.

Stikstof
Sinds november 2022 mag er geen extra stikstof worden uitgestoten bij bouwprojecten in de buurt van natuurgebieden. Uit de laatste berekeningen blijkt echter dat er voor dit project tijdens en na de bouw geen extra stikstof zal worden uitgestoten.

Om ervoor te zorgen dat het verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt van onze werkzaamheden, voeren we het werk deels overdag en deels in de nacht uit.

 • In de nacht van zondag 16 juni naar maandag 17 juni wordt de rijbaan van Zaandam richting A8 afgesloten tussen 21:00 en 05:00 uur. Verkeer wordt via de S155 naar de A7 omgeleid.
 • In de maanden daarna kan verkeer altijd langs de werkzaamheden blijven rijden. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren verandert de verkeerssituatie dagelijks:
 • Tussen de spitstijden worden er rijstroken afgezet;
 • Er wordt s ’nachts gewerkt om de verkeershinder overdag te beperken;
 • Het verkeer wordt af en toe in 2 richtingen over één rijbaan geleid (de noordelijke of de zuidelijke). Dit vindt meestal s ’nachts plaats.

Wat betekent dit voor u? 

De werkzaamheden kunnen geluidshinder veroorzaken en door de verkeersmaatregelen kunt u verkeershinder ondervinden. Wij proberen de hinder zoveel mogelijk te beperken.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf KWS.

Voor en tijdens de uitvoering van het werk zal KWS informatie over de bouwfasering, hinder en actuele verkeerssituaties ter beschikking stellen.

Om u gedurende het project op de hoogte te houden, maken we gebruik van de BouwApp van Kogerveld. Deze app biedt updates over de voortgang, planning, hindermomenten, en stelt u in staat om direct contact op te nemen met de omgevingsmanager voor al uw vragen. Deze BouwApp is gratis te downloaden in de Playstore / Appstore.

Volg het project ‘Herinrichten A7 / P. Bernardweg’ in de app. U kunt de voortgang ook volgen via de website: www.debouwapp.nl.

 • Waarom kiest de gemeente voor deze aanpassing?
  De gemeente groeit en de gebieden rondom de Prins Bernhardweg worden ontwikkeld voor woningbouw en sport. De snelweg past niet meer in het meer en meer stadse karakter van dit gebied. Door er een stadsweg van te maken, wordt de weg minder als een barrière gezien, wat nu wel het geval is met de huidige snelweg. Ook moet deze oplossing de bereikbaarheid van Zaanstad vergroten, doordat er extra gelijkvloerse toegangswegen naar de Prins Bernardweg worden gemaakt.
 • Wat zijn de voordelen voor de bereikbaarheid van het Sportpark Hoornseveld?
  Het sportpark Hoornseveld wordt veel beter bereikbaar. Je kunt met de auto direct vanaf de nieuwe stadsstraat het sportpark bereiken. Dat is nu niet het geval.
 • Wat gaat er veranderen?
  Op de nieuwe stadsweg worden twee nieuwe gelijkvloerse T-splitsingen aangelegd. Zo kun je gemakkelijk Sportpark Hoornseveld bereiken. De T-splitsing om het Sportpark in te rijden komt net ten oosten van de Gouw. De andere T-splitsing om eruit te rijden, komt tussen het tankstation en het knooppunt Zaandam. De nieuwe kruisingen krijgen stoplichten. Zo heeft het verkeer vanuit Sportpark Hoornseveld naar de A7/A8 een directe aansluiting op de Prins Bernardweg in plaats van door de wijk via de Bernardrotonde.
 • Wat zijn de gevolgen voor de verkeersveiligheid?
  Om vanuit Zaanstad Noord naar het Sportpark te komen krijg je nu een rechtstreekse verbinding.  Er gaat dus minder autoverkeer door de wijk.  De huidige routes worden dus rustiger. De lagere maximumsnelheid zal ook bijdragen aan de verkeersveiligheid.
 • Wat zijn de gevolgen voor de verkeersveiligheid?
  Om vanuit Zaanstad Noord naar het Sportpark te komen krijg je nu een rechtstreekse verbinding.  Er gaat dus minder autoverkeer door de wijk.  De huidige routes worden dus rustiger. De lagere maximumsnelheid zal ook bijdragen aan de verkeersveiligheid.
 • Wordt het knooppunt Zaandam ook aangepast?
  De bedoeling was dat Rijkswaterstaat in 2025 het knooppunt Zaandam zou aanpakken. Hierop zou de nieuwe stadsweg aansluiten. Helaas heeft Rijkswaterstaat besloten om dit project uit te stellen door stikstof en capaciteitsproblemen. Het gevolg is dat wij in overleg met Rijkswaterstaat tijdelijk maatregelen moeten nemen in het knooppunt Zaandam om de nieuwe stadsweg veilig aan te sluiten.
 • Wat zijn de gevolgen voor de milieubelasting en overlast?
  Als gevolg van deze aanpassing, wordt er minder hard gereden op de nieuwe stadsstraat. Dat zal waarschijnlijk leiden tot een lager geluidsniveau voor omwonenden.   
 • Wat gebeurt er met het groen in de omgeving?
  De wegberm wordt vergroend: door het verdwijnen van asfalt en vangrails is er meer ruimte voor groen. Voor dit project moeten er 44 bomen worden gekapt. De gemeente compenseert dit met het planten van 108 bomen in de middenberm en zijbermen van de Prins Bernardweg. Er is een herplant-plan gemaakt, dat ook met Groen Zaans is doorgesproken.
 • Speelt stikstof nog een rol bij de uitvoering van dit project?
  Sinds november 2022 mag er, tijdens de bouwfase, geen extra stikstof worden uitgestoten bij bouwprojecten in de buurt van natuurgebieden. Uit de laatste berekeningen blijkt echter dat er bij dit project tijdens en na de bouw geen extra stikstof zal worden uitgestoten. Dit komt voornamelijk doordat de snelheid van het autoverkeer omlaag gaat.
 • Hoe wordt de omgeving betrokken bij dit project?
  De Prins Bernardweg is niet direct omgeven door bewoners, maar wel door veel bedrijven en instellingen. Denk hierbij aan de sportverenigingen, tankstations, scholen, het Zaans Medisch Centrum en de Albert Heijn. Met de bedrijven en instellingen wordt persoonlijk contact gelegd om hen tijdig op de hoogte te brengen van de projectplannen. Ook wordt door de gemeente hierbij aangegeven hoe de bereikbaarheid wordt gewaarborgd en de overlast tot een minimum wordt beperkt. Het werk wordt vooral ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd zodat het verkeer er weinig last van heeft. Mogelijk is er wel geluidsoverlast voor omwonenden.
 • Wat is de planning van dit project?
  Dit project wordt in 2 fases uitgevoerd. Fase 1: uitvoering tussen het Esso-station en de Bernardrotonde. Periode van uitvoering: mei/juni 2024. Fase 2: uitvoering van het traject tussen het Esso-station en knooppunt Zaandam. Periode van uitvoering: nog nader te bepalen. Naar verwachting in 2026/2027.
 • Zal er overlast zijn tijdens de uitvoering?
  De overlast voor  het verkeer zal beperkt zijn, omdat de werkzaamheden vooral ’s avonds en ’s nachts plaats zullen vinden. Direct langs de weg zijn geen woningen dus de verwachting is dat de overlast voor bewoners in de omliggende wijken minimaal is.
 • Wat betekent deze aanpassing, wordt het drukker qua verkeer?
  Uit verkeersonderzoek blijkt dat deze aanpassing niet leidt tot extra verkeer. Verder is de verwachting dat de weg ook het toekomstige verkeer kan verwerken. Het te verwerken verkeer van de Prins Bernardrotonde is leidend.
 • Er komen extra stoplichten. Is mijn reistijd hierdoor langer?
  De snelheid gaat omlaag en als je de stoplichten tegen hebt zal dit tot een zeer beperkt reistijdsverlies leiden. In de meeste gevallen staan de stoplichten op groen omdat het sportpark vooral in de avonden en weekenden wordt gebruikt.
 • Hoe ziet de samenwerking met RWS eruit?
  Het project Stadsweg A7/Prins Bernhardweg is de afgelopen tijd in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Ook is er succesvol een financiële aanvraag bij het Rijk gedaan voor de bekostiging van de benodigde maatregelen voor het knooppunt Zaandam. De budgetten vanuit Zaandam en RWS zijn voldoende om het project te kunnen uitvoeren.
 • Waarom is de corridorstudie uitgesteld en wat is de relatie met dit project?
  Zaanstad is conform de BOK CAH (bestuurlijke overeenkomst corridor Amsterdam-Hoorn d.d. november 2019) voortvarend aan de slag gegaan met de planvoorbereiding van het project Stadsweg A7. Omdat de uitvoering van het knooppunt Zaandam (door RWS) meerdere jaren is uitgesteld, zijn er voor het knooppunt Zaandam maatregelen aan de RWS infrastructuur bedacht die goed aansluiten op de nieuwe stadsstraat, en gehandhaafd kunnen worden totdat het knooppunt Zaandam door RWS wordt aangepast. Alle benodigde maatregelen zijn opgenomen in het voorlopig ontwerp met instemming van RWS.
 • Is er onderzoek gedaan naar de effecten van de doorstroming en capaciteit van de Prins Bernardweg nadat deze is aangepast?
  Ja, er is door ingenieursbureau Witteveen+Bos een verkeersonderzoek gedaan naar de capaciteit van twee nieuwe gelijkvloerse kruisingen op de Bernardweg met stoplichten. Gebleken is dat de oostelijke nieuwe aansluiting bepalend is voor de doorstroming van het verkeer van en naar de A8. Het onderzoek geeft aan dat de capaciteit van deze aansluiting voldoende is.
 • Wordt er rekening gehouden met andere projecten en werkzaamheden binnen Zaanstad (bijv project Aanpak verkeersdruk Thorbeckeweg)?
  Ja, in het verkeersonderzoek is rekening gehouden met het project Aanpak Verkeersdruk Thorbeckeweg, hetgeen een directe relatie heeft met de Prins Bernardweg. Immers, beide wegen zijn de twee belangrijkste toevoerwegen van en naar Zaanstad.
 • Hoe blijven de bewoners op de hoogte van de voortgang?
  Bewoners worden op de hoogte gehouden via de volgende kanalen:-via de website: -via social media, wijkkrantjes en de wijkmanagers.