Reacties inwoners

De stad praat mee!

In de eerste fase van het project (2017) kon iedereen in de  stad meepraten over een aantal onderwerpen die te maken hebben met de linten, dijken en paden en de cultuurhistorische verkenning.

Reacties op praatmee.zaanstad.nl

De website Praatmee.zaanstad.nl  was in 2017 het digitale participatiemiddel van de gemeente Zaanstad. Toen een relatief nieuw middel. Het aanmaken van een account werd als drempel ervaren. Er kwamen dan ook niet heel veel reacties binnen destijds. Maar wat er binnenkwam bleek vaak heel zorgvuldig doordacht. En dus heel waardevol. De website praatmee.zaanstad.nl is op dit moment niet meer actief. 

Hieronder een weergave van de reacties.

‘Ik zou de leidraad van de Provincie volgen  en de kennis en zorg van de Stichting het Oer-IJ.  Er is al veel onderzoek gedaan naar het gebied, roep burgers bij elkaar, bepaal het thema en laat onderzoekers vertellen wat bekend is.’

‘Het Westerwindpad langs het Westzijderveld in Zaandam en Koog aan de Zaan kan in dit kader beschouwd worden als een ‘modern’ lint dat uitzicht biedt op enerzijds het historisch lint van Westzaan en de groen grens markeert tussen stad en land. De brug over de Mallegatsloot en de aangrenzende Belt in Zaandam zijn schitterende eyecatchers.’

‘Duurzaam wonen is voor mij als huurder binnen de zaanstreek niet weggelegd. Zonnepanelen op het dak, warmtepomp, actief hergebruik van water, eten uit een gezamenlijke buurttuin… Het lijken verre dromen, alleen weggelegd voor mensen met een hoger inkomen. En toch wil ik het en ik ben ervan overtuigd dat er meer huurders binnen de zaanstreek zijn die anders willen wonen.

Het kan wel!
Er zijn meerdere initiatieven, samenwerkingsverbanden, tussen huurders, woningcorporaties en gemeenten, die samen de stap zetten in duurzaam wonen voor lagere inkomens. En het blijft niet bij initiatieven, het wordt ook gerealiseerd! Een inspirerend voorbeeld is IEWAN, de strowijk in Nijmegen.  Komende bewoners hebben zelf geholpen bij de bouw van de woningen! Ook is het initiatief van de Woontij, buurtskap de tuunen , een prachtig voorbeeld.

En wat wilt u?
Ook dromen over duurzaam wonen en besloten dat niet bij dromen te laten? Gemeente, woningcorporaties: de omslag naar duurzaam wonen kunnen we alleen samen maken!

Zullen we, toekomstige bewoner, gemeente,  woningcorporatie, bij het denken over onze linten, bedrijfterreinen, deze uitdaging meenemen! Er zijn alleen maar winnaars!

Ik ga graag het gesprek aan!

Jeltje’

‘De open plekken in de linten zorgen voor de speciale en historische relatie met het open achterland. De doorkijkjes die daardoor bij herhaling ontstaan maken de beleving van het lint juist zo bijzonder. Daar dus zeker niet bijbouwen.’

Vereniging tot Ongeschonden Behoud Westzijderveld (OBW) P. Hazelebach

‘Voormalige bedrijfsterreinen kunnen onder voorwaarden voorzien in extra woningbouw. Er zijn met name in Westzaan goede voorbeelden van, zeker indien karakteristiek Zaanse inpassing van de aard van de woningen wordt toegepast. Bijvoorbeeld bij een mogelijke verplaatsing ooit van het bedrijf van Hordijk aan de Westzanerdijk of versterking door middel van karakteristieke bebouwing in plaats van de nu nu nog hier en daar ‘rommelige’ structuur in Westzaan zuid.
De geplande bouw van een molen aan de Allanstraat is een passend initiatief.
Als de hoogspanningsleiding onder de grond zou kunnen verdwijnen is dat een beeldbepalende winst op velerlei gebied’

Reactie op X (Twitter)

Op X (Twitter) hebben we in december een oproep geplaatst om mee te denken over de Zaanse linten, dijken en paden. Verder plaatsten we iedere zondagochtend een leuk weetje op X (Twitter) over de geschiedenis van de Zaanse linten, dijken en paden. Daarop kwamen soms reacties.

‘Deze dijken zijn ons erfgoed en die dien je te beschermen tegen verkeerd onderhoud en andere onbedachtzame besluiten. Westdijk Krommenie, de dijk die na de St. Aagtendijk werd aangelegd, om het water in de Kromme ij in toom te houden. Onderdeel Oer-IJ.’

Reacties op Facebook

Op de Facebook-pagina van de gemeente hebben we in december een oproep geplaatst om mee te denken over de Zaanse linten, dijken en paden. Dit bericht werd ook op andere Facebook-pagina’s gedeeld en er kwamen flink wat reacties op binnen.

Een greep uit de reacties op de Facebookpagina’s van de gemeente Zaanstad, Je bent een Zaankanter als en DitisAssendelft:

 • Nergens / het is genoeg zo / stop met volbouwen: 34x
 • Zorg liever voor meer parkeergelegenheid en betere infrastructuur/doorstroming van het verkeer: 14x
 • Meer natuur/groen (bijv. bomen, parken): 10x
 • Doe iets met leegstaande kantoorpanden zoals die van de Belastingdienst: 2x
 • Goedkopere (starters)woningen voor Zaankanters: 2x
 • Bouw sociale huurwoningen bij, desnoods in de polders: 2x
 • Stenen kan men overal plaatsen en verplaatsen. Wij moeten zorgdragen voor groen voor ons nageslacht: 1x
 • Zorg eerst voor betere luchtkwaliteit: 1x
 • Met zomaar bijbouwen pleeg je roofbouw op de aantrekkelijkheid van de regio: 1x
 • De insteek van de post verraadt de intentie van de gemeente: bouwen: 1x
 • Gewoon bouwen wat nodig is om iedereen goed te huisvesten en desnoods ten koste van landbouwgrond: 1x
 • Zou er aansluiting kunnen zijn met de Amsterdamse plannen met het Westelijk Havengebied?: 1x
 • Begin met de open plekken, ontwikkelde plannen nog te ontwikkelde plannen, ongeveer 8.000 woningen: 1x
 • Verplaats bedrijven van linten naar industrie- en bedrijventerreinen: 1x
 • Vroeger was het mooi in de Zaanstreek maar door die lelijke nieuwbouw niet meer: 1x
 • Leer van het Oostelijk Havengebied: huizenblokken met inpandige garage en daar bovenop tuinen: 1x
 • Bouw in de lintstructuur in plaats van in dichte wijken: 1x
 • Geen hoogbouw: 1x
 • Zorg dat de aansluiting A8-A9 in een afgesloten ruimte komt, zoals bij de A9 in Zuid-Oost: 1x
 • Sloop oude flats en bouw er appartementencomplexen voor terug met op de begane grond bedrijfsruimten: 1x
 • Zorg voor ondergrondse parkeerruimten: 1x
 • Meer/beter openbaar vervoer: 1x
 • Assendelft verlengen tot Uitgeest en Heemskerk: 1x

Bekijk alle reacties op de Facebookpagina van de gemeente

Reacties op YouTube

Op 5 december 2017 publiceerden we het filmpje dat de start van de visie op de Zaanse linten, dijken en paden markeerde. Hier kwamen op de Facebook-pagina van de gemeente Zaanstad enkele reacties op.

Op het filmpje over de linten, dijken en paden kwam een aantal (deels) inhoudelijke reacties.

‘Veel particuliere bewoners bij nieuwbouw erg enthousiast bij het instandhouden van de Zaanse stijl. Hou de projectontwikkelaars in de gaten!’

‘Wat een vervelende man zeg natuurlijk zijn er mooie zaanse plekjes, die erg sprookjesachtig eruitzien , maar nieuwbouw weiken zoals saendelft pffff dat zijn allemaal schoolpleinen bij de woningen en helaas ik woon er zelf ook de ene stenen muur na de andere zie je en de gemeente maar in samenhang met de project ontwikkelaars vooral groene wijken tekenen in de foto,s niets van dit alles in werkelijkheid,,,,, steen,,,,, dat kis het werkwoord.’

Reacties per e-mail 

Sommige mensen reageren op de Zaanse linten, dijken en paden via e-mail.

Van de heer Jaap van Harlingen ontvingen we een schriftelijke reactie op de Cultuurhistorische verkenning. Hij kwam met een aantal mooie aanvullingen op de tekst. 

Onze vakspecialist Cynthia van den Berg reageerde erop. Haar reactie is de paars gekleurde tekst in het document.

Bekijk de schriftelijke reactie

Aanvullend ontvingen we van de heer Van Harlingen nog een aantal algemene opmerkingen naar aanleiding van de Cultuurhistorische verkenning. Hij heeft op verschillende beleidsvlakken input (verkeer, stedenbouw, cultuurhistorie).

Bekijk de aanvullende opmerkingen

Over de Westzanerdijk in Zaandam:
‘Het is hier heerlijk rustig. Altijd gratis parkeerplek. Super snel en leuk contact met de buren. Ook kinderen in de buurt. Stad vlakbij. De Zaanse wegen snap ik goed. Veel te doen, leuke stadskrantjes. Vriendelijke mensen. Heerlijk huis, met tuin en uitzicht op een weiland.’

Francien Hidden 

‘Ik vind bijvoorbeeld dat de doorkijkjes in de linten moeten blijven maar als ik door bv. Westzaan rij dat daar vaak vrachtwagens voor staan of een hoop rommel verzameld is op die plaatsen. En bv dat er in het smalle gedeelte van Assendelft maar 1 auto per woning voor met name die grote erven mag staan en dat bedrijfswagens, paardentrailers etc. bij de bedrijven waar ze horen en niet bij de chauffeur thuis. En voor bezoekers en meerdere auto’s van die huizen een openbare parkeerplaats achter een gebouw oid in ieder geval uit het zicht zodat het karakter van het lint/dorp behouden blijft en niet ontsierd door allerhande zaken die dat beeld verstoren (zie in de kleine dorpjes in noord holland waar een parkeerplaats aan het begin en het eind van de lintbebouwing is of uit het zicht plaatsen tussen de woningen) enz Of bv het parkeerplaatsje in Haaldersbroek!’

Peter Kruit 

De Vereniging Zaans Erfgoed schreef ons een e-mail met onderstaande tekst:

‘Onderstaande reactie, vanuit het bestuur Ver. Zaans Erfgoed, op het uitwerkings-voorstel Zaanse linten, dijken en paden, kan niet eerder gegeven worden dan nadat wij eerst een groot compliment geven over de goede digitale participatie-mogelijkheden die worden geboden en over de inhoudelijk hoge kwaliteit van de beschrijvingen van de ruimtelijke kernkwaliteiten die daaraan vooraf zijn gegaan!

Wij hopen dat je deze complimenten aan alle medewerkers wilt overbrengen!

De aanleiding van dit uitwerkings-proces is bij de Aanleiding, Afbakening en begrippen duidelijk beschreven vanuit de Nota Ruimte – VRO naar een opdracht aan de Provincie NH om de nadere kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap nader uit te werken. In het afsluitende Beleidskader worden deze intenties nog verfijnd en beschreven.

Het is goed dat Zaanstad belang hecht aan haar oude structuren, haar kernkwaliteiten op het gebied van Linten, dijken en paden erkent en hier een Beleidsdocument voor voorbereid. Het nader uitwerken van de kernkwaliteiten van de Zaanse linten, dijken en paden tot een visie–document waarvan langdurig gebruik gemaakt kan worden bij de behandeling van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of het opstellen van bestemmingsplannen en omgevingsplannen is van groot belang en krijgt met deze verkenning een solide basis.

Hoewel de Cultuurhistorische verkenning wel spreekt over beschrijvingen, waarderingen en aanbevelingen, worden er, naast de uitgebreide, kwalitatief hoogwaardige beschrijvingen, geen aanbevelingen gedaan, zoals we dat in andere Cultuurhistorische verkenningen van deze gemeente wel kennen.

Voorbeeld: Bij de ‘Linten’ worden de open doorzichten als kwaliteit ervaren. De aanbeveling zou kunnen zijn deze niet verder vol te bouwen! En zo zijn er nog vele andere voorbeelden!

Om tot een slagvaardig beleid te komen waarin visie uitstraalt, zijn deze aanbevelingen onontbeerlijk!

Alleen dan kan deze studie uitgroeien tot een “Cultuurhistorische Structuurschets” en anders blijft het bij een Verkenning.

Wij dringen er daarom op aan dat het document, per beschreven regio, na de waardebeschrijving, uitgebreid wordt met een duidelijk paragraaf “Aanbevelingen”. Een zodanig vastgesteld beleidsdocument kent dan ook de handvatten die nodig zijn voor het sturen bij belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen (stedebouw/welstandsnota), bestemmingsplan-procedures en omgevingsplannen zoals in aanhef van het document genoemd.

Deze reactie vormt wel de kern van onze opmerkingen op het onderhavige stuk. Niet alle onderdelen zijn voldoende uitgebreid bestudeerd maar daar ontbrak de tijd en gelegenheid voor.

Daarnaast zijn ons nog enkele zaken opgevallen die wij hieronder puntsgewijs onder jullie aandacht willen brengen; te noemen:

 • Bij de beschrijvingen van de ontwikkelingen door de jaren heen zou naast de structuur ook de ontwikkeling en karakteristieken van de specifieke Zaanse Houtbouw beter benoemd moeten worden. Constructie-typologieen, verhoudingen (vensters, 1-2-3-steek) en stijlkenmerken in vooral het exterieur hebben een belangrijke invloed op de belevingswaarde van de diversiteit in onze bouwtraditie.
 • Paragraaf 3.4: Wij twijfelen aan de correctheid van de ontstaansgeschiedenis en ook dat er pas na de 17e eeuw scheepswerven in de voor-Zaan tot ontwikkeling kwamen. Wij menen die al te kennen in de 16e eeuw.
 • Paden Zaandam: 1643 Princepad: locatie zou moeten zijn Oostzaandam ipv Westzaandam
 • Paden Zaandam: Wij missen het Stuurmanspad en het vennetje tussen Hollandse Pad en Papenpad.

Dank voor de geboden gelegenheid en graag tot nadere toelichting bereid,

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur Vereniging Zaans Erfgoed,

Ron Kiburg – vicevoorzitter

Jan Piet Bloem – bestuurslid’

De heer van Harlingen stuurde ons een e-mail met onderstaande reactie op hoe de gemeente zou moeten omgaan met de linten, dijken en paden in Zaanstad:

‘Dijken, linten en paden Opmerkingen algemeen.

Dijken

Het historisch verloop van dijken moet gehandhaafd blijven en waar mogelijk landschappelijk worden versterkt. Dat kan o.a. door op plaatsen waar dijken in het veenlandschap zijn weggezakt, het oorspronkelijke dijklichaam te verhogen.

Dijkwoningen versterken de beleving van de dijk als landschappelijk element. Vooral op plaatsen waar sprake is van het karakteristieke zij- aanzicht, moet ervoor worden gewaakt dat uitzicht daarop door andere bebouwing wordt tegengegaan. Voorbeeld: diverse plekken Westzanerdijk en Noorder IJ en zeedijk.

Dubbele buurten verdienen extra aandacht tot behoud van hun relatie met het verleden van de dijk ter plaatse.

In Krommenie: extra aandacht voor de Klamdijk. Hoe de geschiedenis daarvan weer in beeld te brengen?

Dorpslinten

De linten zijn niet los te denken van het oorspronkelijke ontginningspatroon (slagenlandschap). Ze moeten dan ook steeds in relatie worden beschouwd met het omringende landschap. Dat betekent in vrijwel alle gevallen haaks op het slotenpatroon (uitzondering bij Weivers en o.a. bij Krommeniedijk).

Paden vrijwel altijd haaks op het lint.

Doorzichten vanuit het lint naar het achterliggende landschap zijn voor het behoud van bovengeschetste relatie van groot belang. Het dichtbouwen van deze doorzichten moet worden tegengegaan.

Dat geldt niet alleen voor grote bouwwerken als woningen en opstallen, maar evenzeer voor opslag van allerlei objecten. Niet zelden zijn de z.g. gloppen bergplaats voor allerlei rommel, die het uitzicht op het achterliggende landschap ontnemen.

Dat geldt helaas ook in een aantal gevallen voor een toename van tuinhuisjes, speelobjecten, BBQ-meubilair e.d. Hoe die ontwikkeling tegen te gaan zal geen makkelijke klus zijn.

Bij het verlenen van bouwvergunningen moet erop worden toegezien dat de structuur van het object “in lijn ligt” met de oorspronkelijk ontginning.

Gewenst is dat de architectuur van het object past in het karakter van het lint. In dat opzicht zijn op verschillende plekken geslaagde voorbeelden te vinden zoals tot woning verbouwde kapbergen.

Zijpaden van de dorpslinten volgen op veel plaatsen de oorspronkelijke ontginning omdat ze vaak aangelegd zijn langs een sloot haaks op het lint. Het is zaak dat beeld te behouden. Ook bij uitbreidingsplannen.

Uitzondering is wellicht Kreekrijk, waarbij een weg de kreekrug accentueert, waarnaar de wijk is vernoemd.

De verkeerssituatie geeft in vrijwel alle linten problemen en heeft daardoor helaas al geleid tot het dempen van de dorpsslootjes ter weerszijden van de weg. Zo’n maatregel moet, waar mogelijk, worden voorkomen. Op een enkele plek zal het wellicht mogelijk zijn extra parkeerruimte te realiseren in de gloppen.

In dit verband vragen we extra aandacht voor de Vlusch in Krommenie, uitvalsweg in noordelijke richting. Enkele jaren geleden opnieuw ingericht met o.a. een vrijliggend voetpaadje en een rij knotwilgen. Vrijwel nergens is er gelegenheid de auto op het eigen terrein te parkeren. Als gevolg daarvan wordt vrijwel het gehele oostelijk weggedeelte ingenomen door geparkeerde auto’s. Fietsers (2-richtingverkeer) moeten het resterend weggedeelte samen gebruiken met het autoverkeer (1-richting).

Belangrijke vraag is: waarom er bij de herinrichting is gekozen voor het planten van een rij knotwilgen.

Zo’n bomenrij heeft een functie in een open landschap om de beleving van aanwezige lijnstructuren te versterken (zie: de publicatie “Lijnen in het landschap” van Landschapsbeheer Nederland, Henk Schmitz).

Hier staan de bomen in een vrijwel geheel verstedelijkte structuur en hebben ze dus geen enkele functie. Het zou hier te ver gaan om een geheel uitgewerkt voorstel tot herinrichting te doen, maar in het kort valt te denken aan: wilgen weg, smalle berm langs sloot, auto’s parkeren langs sloot, voetpad aan oostzijde langs woningen.

Paden

Reeds genoemd bij linten.’