Bodemonderzoek en sanering

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. De meeste locaties en graafwerkzaamheden vallen hieronder. Echter een aantal bodemlocaties valt nog onder Overgangsrecht Wet bodembescherming. Voor (graaf)werkzaamheden op deze locaties gelden nog de oude regels. Wilt u weten onder welk wettelijk kader de bodemlocatie valt? In de kaartlagen locatie, verontreinigingscontour, saneringscontour en zorgmaatregel is het veld Wettelijk Kader toegevoegd. Is dit veld nog leeg, dan kan aangevraagd worden onder welk wettelijk kader die bodemlocatie valt. Dit kan via de mailbox bodem of via het contactformulier onderaan Contact. Vermeld hierbij altijd de locatiecode.

Bij Vragen vind u meer informatie over de Bodem in de Omgevingswet.

Bodemonderzoek en sanering

In Zaanstad zijn veel bodemonderzoeken uitgevoerd. Ook zijn er terreinen al gesaneerd of vindt er nazorg plaats. Al deze informatie kunt u op deze pagina terug vinden.

De boringen bevatten ook informatie over de analyseresultaten ter plaatse. Ze worden ook getoond met toetsing aan de normen van de Wet Bodembescherming.  Van oudere rapporten zijn niet alle boringen voorzien van alle analyseresultaten. Mogelijk zijn er meer analyses aanwezig in de rapporten.

Let op

De Wet Bodembescherming toetst niet op het Zaans saneringscriterium lood, welke strenger is dan de landelijke norm. Indien lood hoger is dan 370 mg/kg wordt u geadviseerd om contact met vervuilde grond tegen te gaan. Informatie over te nemen maatregelen vindt u op onze pagina Loodonderzoek in tuinen. Ook worden de PFAS stoffen op deze kaarten nog niet getoetst aan de vastgestelde normen voor PFAS.

Bij het inrichten van de openbare ruimte kan bovendien rekening worden gehouden met de aanwezigheid van peilbuizen of zorgmaatregelen, zodat bestaande peilbuizen kunnen worden hergebruikt.

Informatie over de werking van de kaart, zoals zoeken op adres vindt u bij de Veelgestelde vragen. Het is ook mogelijk om de kaart schermvullend in beeld te krijgen. 

Bovenstaande scherm bevat de volgende kaartlagen met informatie afkomstig uit het bodeminformatiesysteem van de gemeente Zaanstad:

  • Locaties: betreft alle locaties waarvan informatie over bodemkwaliteit bij ons bekend is. Dit gaat van uitgevoerde bodemonderzoeken tot bodemsaneringen. Ook worden hier de bijbehorende besluiten en onderzoeken getoond.
  • Onderzoeken: geeft alle bodemonderzoeken, saneringsplannen en saneringsevaluaties aan die bij ons bekend zijn. Op één locatie kunnen één of meerdere onderzoeken zijn uitgevoerd.
  • Boorpunten: de plaatsen waar boringen zijn geplaatst en grondmonsters zijn genomen en waar peilbuizen zijn geplaatst en grondwatermonsters zijn genomen. Ook vindt u hier per boorpunt de uitgevoerde analyses met analyseresultaten. Van oudere rapporten zijn niet alle boringen voorzien van alle analyseresultaten. Mogelijk zijn er meer analyses aanwezig in de rapporten.
  • Boorpunt WBB grond toont de toetsing aan de grond normen uit de Wet Bodembescherming. Let op: Hierbij wordt echter niet getoetst aan het Zaans saneringscriterium lood.
  • Boorpunt WBB grondwater toont de toetsing aan de grondwater normen uit de Wet Bodembescherming.
  • Verontreinigingscontouren waar een besluit over is genomen in het kader van de Wet Bodembescherming. Ook zijn een aantal grootschalige ophogingsprojecten opgenomen.
  • Saneringscontouren waar een besluit over is genomen in het kader van de Wet Bodembescherming.
  • Zorgmaatregelen waar een besluit over is genomen in het kader van de Wet Bodembescherming. Inclusief bijbehorende gebruiksbeperkingen.

Let op

De Wet Bodembescherming toetst niet op het Zaans saneringscriterium lood, welke strenger is dan de landelijke norm. Indien lood hoger is dan 370 mg/kg wordt u geadviseerd om contact met vervuilde grond tegen te gaan. Informatie over te nemen maatregelen vindt u op onder Lood.  Ook worden de PFAS stoffen nog niet getoetst aan de vastgestelde normen voor PFAS.

Locaties

Locatiecode: Locatiecode is de unieke code voor een bodemlocatie. Deze wordt gebruikt in brieven, dossiers en overige communicatie.

Naam locatie: De naam van een bodemlocatie

Ligging: De ligging of adres van een bodemlocatie. Dit kan bijvoorbeeld één adres zijn of een beschrijving van een wijk.

Bevoegd gezag: De instantie die bevoegd is om besluiten over bodemverontreiniging te nemen.

Informatie over asbest: Informatie over de aanwezigheid van asbest op de locatie

Meest verdachte activiteit: Op een locatie kunnen meerdere activiteiten hebben plaatsgevonden. De meest bodembedreigende activiteit wordt hier weergegeven.

Statusverontreiniging obv beschikking: Status van de locatie op basis van besluiten

Statusverontreiniging obv onderzoeken: Status van de locatie op basis van onderzoeken

Conclusie locatiestatus: Conclusie van de status van de locatie

Vervolg Wbb: Vervolgactie die in het kader van de Wet bodembescherming wordt genomen. Indien het veld leeg is, kan het zijn dat er op de locatie (nog) geen bodemonderzoek is uitgevoerd.

Aantekening: Aantekening bij de locatie.

Onderzoeken

Onderzoekscode: Unieke code onderzoek in het Bodem Informatie Systeem.

Type onderzoek: Het soort bodemonderzoek dat is uitgevoerd.

Rapportdatum: Datum van het rapport.

Rapportauteur: Adviesbureau dat het onderzoek heeft uitgevoerd.

Rapportnummer: Nummer van het rapport

Status rapport: Definitief of concept rapport

Naam onderzoek: Naam van het rapport. Dat kan het adres zijn, maar dit kan ook een bedrijfsnaam of de naam van een project of wijk zijn. Indien UNDER CONSTRUCTION is vermeld, dan is het onderzoek nog niet volledig ingevoerd. Hier wordt aan gewerkt.

Ligging: Beschrijving van de ligging of het adres.

Aanleiding: De reden waarom het bodemonderzoek is opgestart.

Verdacht: Is er sprake van een verdachte activiteit om het onderzoek uit te voeren?

Geschikt voor BKK: Het bodemonderzoek kan gebruikt worden voor de bodemkwaliteitskaart

Status: Aan de hand van het onderzoek kan een voorlopige conclusie worden getrokken over de locatie.

Vervolgactie (anders): Vervolg

Tank(s) aanwezig: De aanwezigheid van een tank die vermeld is in het onderzoek.

Asbest aanwezig: Is er onderzocht op asbest en zo ja wat is er aangetroffen.

Toetsing onderzoek grond: Toetsing Wet Bodembescherming grond

Toetsing onderzoek grondwater: Toetsing Wet Bodembescherming grondwater

Toetsing onderzoek Besluit bodemkwaliteit: Toetsing Besluit bodemkwaliteit generiek

Boorpunten + boorpunt WBB

Boringnummer: Unieke code boring

Naam boring: Naam van de boring.

Type boring: Grondboring of peilbuis.

Boordiepte: Diepte van de boring ten opzichte van het maaiveld.

Grondwaterstand: De grondwaterstand ten opzichte van het maaiveld.

Opmerking: Opmerking bij de boring

Toetsing boring grond: Toetsing aan de normeringen van de Wet Bodembescherming van alle stoffen die zijn geanalyseerd in de bodem bij deze boring.

Toetsing boring grondwater: Toetsing aan de normeringen van de Wet Bodembescherming van alle stoffen die zijn geanalyseerd in het grondwater bij deze boring.

Toetsing boring Besluit bodemkwaliteit: Toetsing aan de normeringen van het Besluit Bodemkwaliteit van alle stoffen die zijn geanalyseerd bij deze boring.

Stof: Stof die is geanalyseerd.

Resultaat: De gemeten waarde of analyseresultaat.

Traject: De diepte waarop het monster is genomen en waar de analyse betrekking op heeft.

Code monster: De code van het monster dat is geanalyseerd

Type monster: Type monster grond, grondwater of waterbodem.

Verontreinigingscontouren

Contournummer: Uniek nummer van de contour

Naam verontreinigingscontour: Naam van de contour

Contourtype: Type contour, bijvoorbeeld grond of grondwater

Overschrijding: Overschrijding grenswaarde

Datum besluit contour: Datum van aanmaken contour (veelal datum bijbehorende besluit)

Opmerking bij verontreinigingscontour: Opmerkingen bij verontreinigingscontour

Zorgmaatregelen

Contournummer: Uniek nummer van de zorgmaatregel.

Naam zorgmaatregel: Naam van de zorgmaatregel

Type contour: Contourtype grond of grondwater

Overschreden grenswaarde: De grenswaard die is overschreden

Datum start nazorg: De datum waarop de nazorg is gestart.

Datum einde nazorg: De datum waarop de nazorg eindigt.

Duur nazorg: Het aantal jaar dat de nazorg loopt. Indien 999 wordt vermeld betreft het eeuwig durende nazorg.

Opmerkingen zorgmaatregel: Opmerking bij de nazorg.

Nazorg gebruiksbeperking: Gebruiksbeperking die is ontstaan na de sanering.

Opmerking gebruiksbeperking: Opmerking bij de gebruiksbeperking.

Besluiten

Type besluit: Het soort besluit

Datum besluit: Datum waarop het besluit is genomen

Kenmerk besluit: Het documentnummer of kenmerk van het besluit

Status besluit: Status van het besluit. Bijvoorbeeld concept, definitief of vervallen

Documenten

Naam document: Korte omschrijving van het document.

Kenmerk document: Het documentnummer of kenmerk van het besluit

Indien u naar aanleiding van deze gegevens een document of bodemdossier wilt opvragen dan kan dat online via Meldingen. Houd de gevonden locatiecode bij de hand. Kijk bij veelgestelde vragen of neem contact op.