Verdachte bodemlocaties

Op een locatie kan een activiteit hebben plaatsgevonden die bodemverontreiniging heeft veroorzaakt.

Deze bodembedreigende activiteiten moeten in beeld zijn als u werkzaamheden wilt uitvoeren op een locatie, of als u een bodemonderzoek laat uitvoeren. Dit maakt onderdeel uit van een historisch onderzoek. Raadpleeg hiervoor de kaarten met historische informatie.

Let op

Hoewel de kaarten veel historische informatie geven, hoeft dit niet een compleet beeld van de historie op te leveren. Vergeet bijvoorbeeld de huidige situatie ook niet.

Met uitzondering van de kaart met tanks zijn alle kaarten met verdachte locaties statische kaarten. Hiermee bedoelen we dat we de gegevens niet meer aanpassen. Soms heeft er al een onderzoek of sanering plaatsgevonden op locatie. De getoonde informatie kan op de kaarten door nieuwe inzichten achterhaald zijn. Raadpleeg hiervoor de actuele kaarten onder Bodemonderzoek en sanering.

Informatie over de werking van de kaart, zoals zoeken op adres, vindt u onder Veelgestelde vragen. Het is ook mogelijk om de kaart schermvullend in beeld te krijgen.

Bovenstaand scherm bevat de volgende kaartlagen:

  • Ondergrondse particuliere tanks die bij ons zijn gemeld.
  • Voormalige bedrijfsactiviteiten uit onder andere Hinderwetdossiers. De adressen uit deze dossiers zijn, na adresactualisatie, door middel van coördinaten, op de kaart gezet. Historisch onderzoek moet laten zien of de activiteit inderdaad op deze locatie heeft plaatsgevonden. Zie Toelichting_vindplaatsen_en_dossiernummers
  • Slootdempingen in het landelijk gebied en in gebieden ontstaan na 1960. Deze kaart is het resultaat van een onderzoek op basis van luchtfoto onderzoek.
  • Storten en ophogingen in het landelijk gebied en in gebieden ontstaan na 1960. Deze kaart is het resultaat van een inventarisatie op basis van luchtfoto onderzoek.
  • De grens die gebruikt is bij de inventarisatie van de kaart met storten, ophogingen en dempingen. Het geeft de grens aan van het buitengebied en gebieden die na 1960 zijn ontstaan.
  • Adreslocaties vormen alle samengevoegde activiteiten van de eerder genoemde kaartlagen met voormalige bedrijfsactiviteiten, dempingen/ophogingen en tanks. Hier wordt slechts het middelpunt aangegeven van de gebundelde activiteiten.
  • Historische activiteiten die zijn aangetroffen en gelokaliseerd in een uitgevoerd historisch onderzoek.
  • De kaart met molens uit 1812 geeft extra informatie over de molens.
  • De historische kaart met het oude slotenpatroon en molens uit 1812-1832.

Ondergrondse tanks

Bronnummer: Unieke code van de bron
Code tank: Unieke code bodeminformatiesysteem
Naam tank: Naam van de tank
Opmerking tank: Opmerkingen bij de tank
Datum sanering: Datum van de tank sanering
Status: Status van de tank
Vervolgactie: Is er een vervolg nodig?
Aanwezig: De tank is nog aanwezig of reeds verwijderd
KIWA-certificaat: Als de tank is gesaneerd door een KIWA gecertificeerd bedrijf, dan wordt een KIWA-certificaat uitgegeven
KIWA-certificaatnummer: Het nummer van het KIWA-certificaat
 

Voormalige bedrijfsactiviteiten

Bronnummer: Unieke code van de bron
Vindplaats dossier: Het archief waar de bedrijfsvermelding terug is te vinden
Dossier nummer: Nummer van het dossier
Bedrijfsnaam: Naam van het bedrijf
Straatnaam: Straatnaam
Huisnummer: Huisnummer
Toevoeging: Toevoeging bij het adres
Oud adres: Omschrijving van de ligging van een oud adres
OpmerkingOpmerking
Plaats: Woonplaats
Startjaar: Startdatum van de bedrijfsactiviteiten
Eindjaar: Einddatum van de bedrijfsactiviteiten
Sbi code: Code van de bedrijfsactiviteiten
Omschrijving: Bedrijfsactiviteit
Locatie code: Locatie code waarbinnen de bedrijfsactiviteit heeft plaatsgevonden

Slootdemping

Bron: Bron categorie
Bronnummer: Unieke code bron
Einddatum: Einddatum
Gemeentecode Code gemeente
Gemeente: Gemeente
Omschrijving activiteit: De omschrijving van de activiteit die heeft plaatsgevonden Ubi code: Uniforme code van de activiteit Startdatum: Startdatum Straatnaam: Straatnaam van de ligging X en Y coördinaat: Middelpunt demping

Storten en ophogingen

Bron: Broncategorie Bronnummer: Unieke code bron Einddatum: Einddatum Gemeentecode: Code gemeente Gemeente: Gemeente Omschrijving activiteit: De omschrijving van de activiteiten die hebben plaatsgevonden Ubi code: Uniforme code van de activiteit Startdatum: Startdatum Straatnaam: Straatnaam van de ligging X en Y coördinaat: Middelpunt stort of ophoging

Adreslocaties

BIO-code: Unieke code van het Historisch Bodem Bestand Broncoördinaten: De gevonden adressen zijn vergeleken met de BAG (basisregistratie adressen en gebouwen) en hebben vervolgens coördinaten gekregen Straat: Straatnaam Huisnummer: Huisnummer Huisletter: Letter bij het huisnummer Postcode: Postcode Plaats: Plaatsnaam Dominante UBI naam: Op een adres kunnen meerdere activiteiten hebben plaatsgevonden. De dominante ubi is de activiteit waar de kans op verontreiniging het grootst is Bedrijfscode: Unieke code van het Historisch Bodem Bestand Soort bedrijf: Categorie van het HBB, het betreft de categorie Hinderwet, Bodem sanering bedrijfsterreinen, Tanken bestand of Demping Vindplaats dossier: Nummer van het dossier Bedrijfsnaam: Naam van het bedrijf Toevoeging: Toevoeging bij huisnummer Opmerking bedrijfsbron: Opmerking bij het bedrijf Startjaar: Het jaar waarin de activiteit is gestart Eindjaar: Het jaar waarin de activiteit is beëindigt Activiteitencode UBI: Code van de activiteit Activiteit: Omschrijving van de activiteit

Historische activiteiten

Bronbestand HO: Bronbestand cluster historisch onderzoek Nummer id: Nummer van het cluster Locatie nummer: Nummer van het oude BIS Locatie code: Locatie code Activiteit: Activiteit die heeft plaatsgevonden Ubi code: Uniforme code van de activiteit Adres activiteit: Adres van de activiteit Naam activiteit: Naam van de activiteit

Indien u naar aanleiding van deze gegevens een vraag heeft, kunt u kijken bij bij Veelgestelde vragen of Contact.