Veelgestelde vragen fundering

Funderingsgegevens

Via Funderingskaart – Funderingen (zaanstad.nl), vindt u een kaart met daarop de bij gemeente Zaanstad bekende funderingsgegevens. Ook ziet u op de kaart bij welke woningen funderingsherstel is uitgevoerd of dat de woning meetboutjes heeft voor de controle op zakking. U kunt verder bij het gemeentearchief bouwtekeningen en palenplannen opvragen.

Een funderingsonderzoek laat zien hoe de kwaliteit van een fundering is. Een funderingsonderzoek is overigens iets anders dan hoogtemonitoring waarvan een meetrapport opgemaakt wordt.

Bacteriën beschadigen de funderingspalen en dit kan zich dan uiten in: scheuren, scheefstand, opbollende gevels of vloeren en klemmen van ramen of deuren. Ook kan een laag grondwaterpeil of het inklinken van de bodem zorgen voor problemen met de fundering. Net als het toevoegen van gewicht aan een woning of het veranderen van gebruik van een woning. Vaak zien we een combinatie van factoren die een rol spelen in de funderingsproblematiek.

Monitoring en ondezoek

Een groot aantal bouwwerken heeft meetbouten die de gemeente regelmatig op hoogtestand meet. Dit wordt ook wel monitoring genoemd. Zo houden we in de gaten gehouden of deze gebouwen aan het verzakken zijn. Alle particuliere huiseigenaren waarvan Zaanstad de woning monitort op zakking kunnen zelf de meetgegevens van hun woning online raadplegen. 

Bij hoogtemonitoring brengt gemeente Zaanstad meetboutjes aan in de gevels van woningen, zo’n twintig centimeter boven het maaiveld. Met behulp van deze boutjes meten we de hoogte doorgaans één keer per jaar. De resultaten uit de monitoring komen in een meetrapport. Zo houden we in de gaten gehouden of een woning zakt.

Gemeente Zaanstad doet dit om onveilige situaties, als gevolg van ernstige verzakking, te voorkomen. Ook geeft deze monitoring huiseigenaren de kans om het functioneren van hun fundering te kunnen volgen en tijdig in te grijpen.

Om verwarring te voorkomen, hoogtemonitoring is iets anders dan een funderingsonderzoek waarbij buiten de woning een inspectiegat wordt gegraven om één of meerder palen te onderzoeken. Bij een funderingsonderzoek wordt een kwaliteitsklasse van de fundering bepaald.

Alle eigenaren waarvan gemeente Zaanstad de woning in de gaten houdt hebben een brief ontvangen voor het aanmaken van een eigen account. Zo kunnen zij 24/7 bij de meetgegevens van hun woning komen. De eigenaar (of iemand die door de eigenaar gemachtigd is) kan ook een meetrapport van zijn woning opvragen door een mail te sturen naar funderingsloket@zaanstad.nl. Indien hulp gewenst is bij het lezen van het rapport kan het Funderingsloket hierbij helpen.

Gemeente Zaanstad wil in ieder geval graag alle vooroorlogse panden in hoogtemonitoring opnemen. Ook meten we alle panden met een bouwjaar tot 1970 in gebieden waar gemeente Zaanstad zelf werkzaamheden in de openbare ruimte uitvoert. 1970 is het jaar waarin grenenhout niet langer meer in fundering van woongebouwen werd toegepast. Ook meten we panden waarvan we hebben geconstateerd dat er uiterlijke kenmerken zijn, die kunnen duiden op funderingsproblemen. Eigenaren die zich ernstig zorgen maken over de fundering van hun woning en deze graag in hoogtemonitoring willen laten opnemen, kunnen zich melden bij het Funderingsloket. Medewerkers van het Funderingsloket beoordelen de aanvraag tot monitoring.

In principe tot de fundering hersteld is (als pand dat hersteld is onderdeel is van een bouwkundige eenheid waarvan niet alle andere panden hersteld zijn, blijft monitoring van toepassing).

Voordat met herstel of onderzoek gestart wordt, moet bodemonderzoek gedaan zijn. Ook als het op eigen grond wordt uitgevoerd. Lees hier meer.

Als de subsidie voor funderingsonderzoek toegewezen is, dan mag u van aannemer/onderzoeksbureau wisselen. Voor funderingsonderzoek plaatsvindt, moet u bodemonderzoek laten uitvoeren. Het kan goedkoper zijn om bodem- en funderingsonderzoek door hetzelfde bedrijf te laten uitvoeren. Dit is echter niet altijd mogelijk.

Herstel

De eigenaar is verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn woning. Indien de fundering de woning niet meer kan dragen is dat strijdig met het bouwbesluit. Alle woningen moeten voldoen aan de minimale eisen die het bouwbesluit stelt. Als de fundering niet meer voldoet aan de wettelijke eisen is de huiseigenaar verplicht de fundering te herstellen. Wanneer de veiligheid in gevaar komt dan kan de gemeente ingrijpen en het benodigde funderingsherstel op kosten van de eigenaren uitvoeren. Uiteraard willen we dit laatste voorkomen. Gemeente Zaanstad zal dan ook tijdig contact opnemen met huiseigenaren om samen een oplossing te zoeken. Als u zich zorgen maakt over uw woning, neem contact op met het Funderingsloket.

Als de inspectieput gegraven moet worden in verontreinigde grond, dan  mag alleen gegraven worden door een bedrijf die daarvoor een certificaat (BRL 7000) heeft. 

Eigenaren in hetzelfde blok die samen de fundering gaan herstellen, kunnen ook samen één vergunning aanvragen. De gemeente rekent dan ook één keer legeskosten voor de vergunning. 

Ja dat kan. U moet dan een constructief goed plan aan te leveren. In veel gevallen kunt u dan een omgevingsvergunning voor het herstel krijgen. U dient tijdens het herstel de muren die u deelt met uw buren tussen twee woningen (genaamd mandelige muren) op te vangen. In de praktijk betekent dat vaak dat u extra kosten kwijt bent voor het plaatsen van extra funderingspalen. Daarnaast moet u (of uw aannemer) schriftelijk toestemming van de buren hebben om aan de gezamenlijke muren te mogen werken.

Gemeente Zaanstad adviseert om de fundering van het gehele bouwblok (waarop dus meerdere woningen kunnen staan) in één keer te herstellen. Een funderingsprobleem wordt pas volledig opgelost wanneer de gehele fundering, onder het gehele bouwblok, hersteld wordt. Bij een gedeeltelijk herstel blijft de kans op schade bestaan waarbij civiele procedures tussen buren kunnen ontstaan. 

Financiering voor herstel

Als eerste, ga naar uw eigen bank om uit te zoeken wat deze voor u kan betekenen. Vaak weet een eigenaar zelf het beste welke mogelijkheden er zijn. Indien u bij uw bank geen financiering krijgt, kunt u zich melden bij het Funderingsloket. Die maakt voor u een afspraak met een onafhankelijk financieel adviseur. Deze adviseur geeft gratis en vrijblijvend advies en toetst of u in aanmerking komt voor een lening via het Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF) waarbij gemeente Zaanstad aangesloten is

Ook heeft het Funderingsloket contacten met de sociale wijkteams in Zaanstad voor hulp en advies.

Gemeente Zaanstad neemt deel aan het landelijk Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF). Een fonds waar huiseigenaren die bij de bank geen financiering kunnen krijgen, onder voorwaarden, een financiering voor funderingsherstel kunnen aanvragen. Huiseigenaren kunnen voor een toetsing contact opnemen met het Funderingsloket. Een eigenaar moet overigens ook wonen in het pand waarvoor een lening voor herstel nodig is. 

Grondwater

Ja, als de grondwaterstand lager is dan het funderingshout tasten schimmels het hout aan. Schimmels werken alleen boven water, op het bovenste deel van het funderingshout dat droog staat. Gaat de grondwaterstand weer om hoog dan stopt ook de inwerking van de schimmel op het hout.

We zien dat de droge zomers van de afgelopen jaren hun sporen hebben nagelaten in veel Zaanse funderingen. Droogstand, klimaatverandering, bodemdaling vormen voor veel korte houten funderingspalen een probleem.

De aantasting door schimmel ziet er echter anders uit dan de schade die een bacterie veroorzaakt.

Bacteriële aantasting gebeurt over de gehele lengte van de paal en is actief boven en onder water.

De bacteriële aantasting is de meest voorkomende oorzaak van de schade aan funderingspalen in Zaanstad. Met name grenenhout is erg gevoelig voor bacteriën. Maar we zien steeds meer dat een combinatie van oorzaken de fundering parten speelt.  

Werkzaamheden gemeente Zaanstad

In gebieden waar potentiële kwetsbare panden staan werkt de gemeente standaard op een voorzichtige manier. We maken een selectie van risicopanden (panden voor 1970) en starten bij deze panden de hoogtemonitoring.

De gemeente werkt zo voorzichtig mogelijk.  We willen voorkomen dat er schade ontstaat aan omliggende panden. Daarom werkt de gemeente in gebieden met kwetsbare panden standaard op een voorzichtige manier. Er worden meters geplaatst die trillingen en grondwaterstanden nauwlettend in de gaten houden. Daarnaast starten we hoogtemonitoring bij panden in het projectgebied. Door het aanbrengen en periodiek meten van meetboutjes in gevels van panden houden we het eventuele zakkingsgedrag van panden in de gaten.

Duurzaamheid

Voor het funderingsherstel zelf zijn er geen subsidies. Wel is Zaanstad aangesloten bij Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF) voor eigenaren die bij hun bank of andere commerciële financiële instelling geen financiering kunnen krijgen.

Overigens zijn er wel duurzaamheidssubsidies die u in combinatie met funderingsherstel kunt aanvragen.

Voor het verduurzamen of energiezuiniger maken van uw woning kunt u kijken of de pagina ‘‘Energiezuiniger”. Hier vindt u alle mogelijkheden van oriëntatie, regeling, subsidies en tips.

Contact

Uiteraard kunt u voor informatie en advies contact opnemen met het Funderingsloket.

Ook kunt u een afspraak maken voor een huisbezoek om, eventueel samen met uw buren, in gesprek te gaan over funderingsproblemen en oplossingen. Mail naar: funderingsloket@zaanstad.nl