Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van gemeente Zaanstad. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en bestaat uit 39 leden. Het aantal zetels is afhankelijk van het aantal inwoners van een gemeente.

Bij de gemeente Zaanstad werken ambtenaren aan allerlei zaken die betrekking hebben op de gemeente. In deze gemeente zijn sinds 1974 zeven plaatsen samengevoegd: Assendelft, Koog aan de Zaan, Krommenie, Westzaan, Wormerveer, Zaandam en Zaandijk.

Bijna alle ambtenaren werken onder verantwoordelijkheid van het college van Burgemeester en Wethouders. In de gemeenteraad worden bij de verkiezingen mensen gekozen die het werk van dit college controleren. De burgemeester is ook de voorzitter van de gemeenteraad. 

Daarnaast hebben de raadsleden de rol als volksvertegenwoordiger. Dat betekent dat zij namens de inwoners en hun partij het woord voeren, belangen dienen en stemmen. Wanneer een ambtenaar een voorstel doet dat door het college wordt goedgekeurd, wordt het daarna aan de raad aangeboden als het gaat over de toekomst van de gemeente.

Partijen die in de gemeenteraad zijn gekozen noemen we fracties. Raadsleden en fracties kunnen ook zelf met voorstellen komen en zij kunnen de voorstellen van het college vaststellen met door hun gekozen aanpassingen (amendementen). Dit soort dingen zijn geregeld in het Reglement van Orde van de raad. Veel raadsleden hebben naast hun raadswerk een baan, een bedrijf, zijn met pensioen of hebben een uitkering; kortom zij staan midden in de maatschappij.

De gemeenteraad heeft 3 taken:

  • Controleren of het college van burgemeester & wethouders haar taken goed uitvoert,
  • Kaders stellen voor het toekomstig beleid van de gemeente,
  • Volksvertegenwoordiger zijn voor de inwoners van Zaanstad.

Wil je invloed hebben op de besluiten van de gemeenteraad klik dan boven in het menu op Participatie.

De raad stelt de Kadernota en de Begroting vast waarin keuzes worden gemaakt over wat er met het geld van de gemeente Zaanstad gebeurt. Echter de raad bepaalt niet alles; de landelijke overheid stelt veel wetten op waar de gemeente zich aan moet houden. 

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en bestaat uit 39 leden. Het aantal zetels is afhankelijk van het aantal inwoners van een gemeente. 

Het meeste actuele programma met vergaderstukken en de LIVE uitzending vindt u via het RIS: 

Raadsinformatiesysteem (RIS)

Ook kunt u besluitenlijsten opzoeken in het RIS:

Vergaderingen

U kunt gratis de app iBabs-pro downloaden voor smartphone of tablet. Vul dan de volgende gegevens in om openbare stukken te zien:
Site: Zaanstad
E-mailadres: burger
Wachtwoord: burger