Fundering

Op deze webpagina vindt u alles over funderingen in Zaanstad. Zo kunt u meetgegevens van uw eigen woningen inzien, lezen over de oorzaken van funderingsproblemen, de mogelijkheden voor funderingsherstel en nog veel meer.

Welke informatie van een fundering is er bekend?

In Zaanstad staan veel oudere huizen. De gemeente vindt het belangrijk dat alle oudere huizen veilig en in goede staat zijn. Bij panden op een oude houten fundering is dit niet altijd vanzelfsprekend, omdat de fundering vaak verouderd en aangetast is. Daarom helpt het Funderingsloket u als u meer wilt weten over de staat en restlevensduur van de fundering. En ook helpen zij als u uw woning wilt verbeteren op het gebied van duurzaamheid of levensloopbestendigheid.

Het Funderingsloket van de gemeente houdt de gegevens van oude funderingen bij op deze kaart. Met een funderingsonderzoek kan je de levensduur bepalen. Ook geven scheuren, scheefstand en zakkingsmetingen een indicatie van de werking en houdbaarheid van de fundering. De gemeente houdt van alle oude panden bij of de fundering hersteld of onderzocht is. Dat wordt in verschillende kleuren op de kaart weergegeven. Ook wordt aangegeven of een pand voorzien is van meetboutjes en periodiek op zakking gemeten wordt. Hoogtemonitoring noemen we dat.

Funderingskaart

Wat betekenen de kwaliteitsklassen na funderingsonderzoek?

Hieronder ziet u de uitleg van kwaliteitsklassen van een funderingsonderzoek. Van belang is te weten in welk jaar het onderzoek is uitgevoerd.

Goed om te weten: Een funderingsonderzoek is iets anders dan hoogtemonitoring.  Bij een hoogtemonitoring plaatst de gemeente meetboutjes in panden. De gemeente meet de boutjes regelmatig en stelt een meetrapport op met de hoogtemetingen. 

Bij een funderingsonderzoek graaft een gespecialiseerd bedrijf aan de buitenkant van de woning een gat waardoor zij palen onder de woning kunnen onderzoeken.  Ze kunnen zo onder andere een inschatting maken hoelang de fundering nog meegaat.

Disclaimer

De kaart wordt regelmatig bijgewerkt. Zo wordt bijgehouden welke funderingen hersteld zijn. De gemeente Zaanstad streeft ernaar correcte informatie aan te bieden op deze website. Toch kan het zijn dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist is. Ook kan het zijn dat de eigenaar een/meer onderzoek heeft laten uitvoeren zonder dat de gemeente hiervan op de hoogte is. De gemeente aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Aan de informatie op de kaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie niet juist?

Komt u informatie tegen die onjuist of verouderd is, dan vernemen wij dit graag. U kunt hiervoor een mail sturen naar funderingsloket@zaanstad.nl

De gemeente Zaanstad houdt van veel oudere panden in de gaten of er sprake is van zakkingsgedrag. Dit doet zij door middel van het om de zoveel tijd meten van meetboutjes in een pand. Een pand dat verzakt heeft vaak funderingsproblemen. Voor alle eigenaren van een ouder pand met een houten paalfundering is het belangrijk om de fundering in de gaten te houden. En, als er meetgegevens beschikbaar zijn, deze in ieder geval één keer per jaar te bekijken. Alle particuliere huiseigenaren waarvan Zaanstad de woning monitort op zakking hebben inmiddels een brief ontvangen om zelf een account aan te maken om de meetgegevens van hun woning online te kunnen raadplegen. Als de gemeente Zaanstad een pand monitort op zakking dan staat dat vermeld (op adresniveau) bij de informatie op de Funderingskaart.

 

Informatieplicht over de fundering van een huis voor verkopers én potentiële kopers

Gaat u een huis verkopen of kopen in Zaanstad? U heeft beiden een informatieplicht. Een verkoper is verplicht om alle bekende informatie over de fundering van een huis te delen met de koper van het huis. En als koper moet u hiernaar vragen. Over welke informatie hebben we het dan precies? En waar moeten we nog meer rekening mee houden? Dat leggen we uit in dit filmpje. Heeft u nog vragen? U kunt altijd telefonisch of via e-mail contact opnemen met het funderingsloket@zaanstad.nl.

Herstel is kostbaar, het komt al gauw neer op gemiddeld € 60.000, zo’n € 1.400 per m2  (begane grond). Bij een investering van € 60.000 voor funderingsherstel moet u al rekening houden met een netto maandlast van rond de € 295 (rente en aflossing) per maand. Dit is slechts een voorbeeld om een richting aan te geven van uw mogelijke netto maandlasten. Het werkelijke bedrag kan hoger of lager uitvallen. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke (financiële) situatie en de voorwaarden die verbonden zijn aan de lening die u afsluit. Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de aanpak van funderingsgebreken. Dat betekent dat zij de financiering zelf moeten regelen bij de bank. Als de bank geen lening kan verstrekken, zijn er alternatieven. Die vindt u hieronder.

Landelijk Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF)

Het Landelijke Fonds Duurzaam Funderingsherstel is een fonds waar Zaanstad aan deelneemt. Het fonds verstrekt leningen aan eigenaren die niet bij hun bank terecht kunnen. Zaanstad beoordeelt samen met een extern financieel adviseur of u genoeg inkomen heeft om tenminste de rente te kunnen betalen. Indien u met een lening van FDF funderingsherstel laat uitvoeren, dient u dat te laten doen door een aannemer die op de erkenningslijst staat van het KCAF. Dit is een voorwaarde die het Fonds Duurzaam Funderingsherstel stelt om voor een lening in aanmerking te komen. Erkenningslijst – Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (kcaf.nl)

Lees meer over het fonds op de landelijke website Funderingsherstelfonds.

Duurzaam Funderingsherstel Zaanstad (DFZ)

In plaats van funderingsherstel is het soms een betere optie om te slopen en opnieuw op te bouwen. Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ) kan hierbij helpen.  De woningeigenaar verkoopt in eerste instantie de woning en de grond aan BKZ. Via een aannemer zorgt BKZ er vervolgens voor dat de funderingen én de rest van de woning grondig worden hersteld. De aangepakte woning en de grond met een recht van erfpacht worden vervolgens weer –tegen betaalbare maandlasten- aan de oorspronkelijke eigenaar terug verkocht. Ook zullen de energiekosten lager uitvallen na de aanpak. Deze besparing wordt ook meegenomen om de woonlasten betaalbaar te houden. De gemeente neemt de gehele financiering voor eigen risico, omdat de markt de financiering niet op zich neemt. Niet enkel de problematiek met funderingen moet worden aangepakt: veel oudere woningen zijn ook niet energiezuinig of moeten zo worden aangepast dat mensen er ook op latere leeftijd in kunnen blijven wonen.

Ga naar de website Betaalbare Koopwoningen

Subsidieregeling funderingsherstel

Om funderingsherstel te stimuleren is er de regeling ‘Stimuleren funderingsherstel Zaanse woningen 2023-2024’. Er kan subsidie aangevraagd worden voor schuimbeton en vloerverwarming bij het uitvoeren van funderingsherstel. Ook is het met deze regeling mogelijk om subsidie aan te vragen voor funderingsonderzoek (graven om de palen te kunnen inspecteren) of de sloop en nieuwbouw van een woning. Indien u gebruik maakt van bovengenoemde regeling voor schuimbeton en vloerverwarming is het tegelijkertijd ook mogelijk gebruik te maken van andere (Rijks) regelingen , zoals bijvoorbeeld de ISDE (Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing). Een link naar deze regeling ISDE, en andere regelingen en informatie op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing voor koopwoningen, vindt u op de pagina Verduurzamen van mijn woning.

Funderingsproblemen in Zaanstad worden vooral veroorzaakt door bacteriën die de houten funderingspalen beschadigen. Vooral grenenhout is vatbaar voor bacteriën. Bacteriën eten zich als het ware een weg door de paal. Dit proces gaat heel langzaam. Het kan wel 70 tot 100 jaar duren voordat schade zichtbaar wordt. Hierbij moet u denken aan scheurvorming, scheefstand, opbollen van de gevels of vloeren en klemmen van ramen en deuren.

Andere oorzaken dan bacteriën

Ook andere problemen of een combinatie van problemen kunnen er voor zorgen dat een bouwwerk verzakt. Denk aan de invloed van klimaatveranderingen of bodemdaling. Bijvoorbeeld houtrot door schimmels omdat de funderingspalen droog staan, negatieve kleef bij korte palen (nazakkende of ook wel inklinkende grond gaat als het ware aan de paal hangen) en de invloed van verbouwingen of wijzigingen in het gebruik van het pand.

Hoogtemonitoring

Een groot aantal bouwwerken in Zaanstad heeft -in opdracht van de gemeente- meetboutjes die regelmatig op hoogtestand gemeten worden. Dit noemen we hoogtemonitoring. Zo houden we in de gaten of deze gebouwen verzakken. Het gaat vooral om bouwwerken die al wat ouder zijn en gebreken laten zien zoals scheurvorming en scheefstand. Met regelmaat voert de gemeente een hoogtemeting uit. Bij snelle zakkingen doen we vaker metingen. Als uw pand in een monitoringtraject is opgenomen, dan kunt u (via uw eigen aan te maken account) een meetrapport opvragen. Iedere eigenaar waarvan de woning door Zaanstad gemonitord wordt heeft hierover een brief ontvangen.

Funderingsonderzoek

Een funderingsonderzoek laat zien hoe de kwaliteit en de verwachte levensduur van een fundering is. Dit onderzoek moet gebeuren volgens landelijke richtlijnen. Een funderingsonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Visuele inspectie pand
 • Scheefstandmetingen
 • Hoogtemetingen
 • Grondwaterstandmetingen
 • Funderingsinspectie
 • Houtonderzoek

Richtlijnen onderzoek funderingen onder gebouwen.pdf

Bekijk ook de website van KCAF Het funderingsonderzoek van uw pand laat zien:

 • van welke houtsoort de heipalen zijn,
 • in welke mate de heipalen zijn aangetast,
 • een inschatting van de tijd waarbinnen maatregelen nodig zijn en u voor funderingsherstel staat.

Na een funderingsonderzoek wordt een funderingsonderzoeksrapport  opgemaakt. Dit funderingsonderzoeksrapport is iets anders dan een meetrapport uit de gemeentelijke hoogtemonitoring. In een meetrapport staan alle door de gemeente uitgevoerde hoogtemetingen van een pand. Door regelmatig meetboutjes in gevels van panden op hoogte te meten houdt de gemeente het zakkingsgedrag van panden in de gaten.

Woonblok

Onderzoek van een heel woonblok levert meer informatie op. Daarom raden we aan samen met de andere huiseigenaren onderzoek te doen. Voor een oordeel over de kwaliteit van de fundering van een woonblok hoeven niet alle panden onderzocht te worden. De panden die onderzocht worden, moeten wel verspreid over het hele blok liggen. Hoeveel panden er onderzocht moeten worden, bepaalt de onderzoeker aan de hand van de landelijke richtlijnen. Voordat een funderingsonderzoek (graven inspectiegaten) gebeurt, moet er bodemonderzoek uitgevoerd zijn volgens de Wet Bodembescherming. Meer informatie vindt u onder aan deze pagina bij ‘Aanvullende bodeminformatie opvragen’.

Subsidie

Om funderingsherstel te stimuleren is er de regeling ‘Stimuleren funderingsherstel Zaanse woningen 2023-2024’. Er kan subsidie aangevraagd worden voor schuimbeton en vloerverwarming bij het uitvoeren van funderingsherstel. Ook is het met deze regeling mogelijk om subsidie aan te vragen voor funderingsonderzoek (graven om de palen te kunnen inspecteren) of de sloop en nieuwbouw van een woning.
Ons advies bij een funderingsonderzoek is om bij verschillende onderzoeksbureaus offertes op te vragen, de prijzen kunnen namelijk uiteenlopen. U bent zelf aan zet om een bureau te zoeken en te kiezen.
De aanpak van funderingsgebreken aan uw bouwwerk is uw verantwoordelijkheid. Bij dreigend gevaar wordt u verplicht gesteld om funderingsherstel uit te voeren, bijvoorbeeld wanneer uw bouwwerk grote zakkingen laat zien. U ontvangt in dat geval een handhavingsbeschikking van de gemeente waarin onder andere een uitgevoerd funderingsonderzoek en/of meetresultaten uit de hoogtemonitoring worden gebruikt om de verplichting van herstel te bewijzen. Aanvullende bodeminformatie opvragen

Droogstand veroorzaakt meer en sneller funderingsproblemen

Ondanks een flinke hoosbui op zijn tijd, is het op veel plekken in de zomer te droog. Grondwater zakt steeds dieper de bodem in en de grond klinkt in. We merken dat aan de natuur, maar zien dat ook aan veel oudere panden. De droge zomers van de afgelopen jaren laten hun sporen na. Opeens ontstaat er een scheur in een gevel van een pand, of wordt een reeds bestaande scheur groter. Een pand kan ook meer en meer scheef gaan staan. Het Funderingsloket van Zaanstad krijgt dan ook steeds meer vragen van verontruste huiseigenaren. Het waterschap is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het peilbeheer van het oppervlaktewater. Door de toenemende droogte van de afgelopen jaren is het steeds lastiger om het peil te handhaven. In een lange droge periode verdampt er meer water dan de natuur aanvult met regen. Hierdoor kan het slootpeil tijdelijk lager staan dan goed is. De gemeente kan geen maatregelen nemen om een grondwatertekort op korte termijn aan te vullen. Want er is geen watervoorraad om uit te tappen. De gemeente kan wel zoveel mogelijk regenwater in eigen gebied houden. Door de regenwaterafvoer los te koppelen van het gemengde rioolstelsel. Zo komt het kostbare zoete regenwater in het oppervlaktewater in plaats van in de rioolwaterzuivering.

Houten fundering

Voor eigenaren van oudere woningen op een houten paalfundering is droogstand een groot probleem. Bacteriën tasten de veelal grenenhouten palen van onder tot boven aan. Daarnaast zorgt langdurige droogstand voor schimmels en paalrot aan de bovenkant van de fundering. De aangetaste fundering kan het huis erboven op een gegeven moment niet meer dragen. Een nieuwe fundering is dan noodzakelijk. Eén die niet van hout is en periodes van droogte aankan.

Toekomstig peilbeheer

Als het waterschap in de natte periode het slootpeil iets hoger instelt (zogenaamd flexibel peilbeheer) , dan hebben we in droge perioden een grotere waterbuffer.  De grondwaterstand blijft dan wat langer op een hoger niveau. Hierdoor kunnen we langere droge periodes beter overbruggen. In 2021 heeft de gemeenteraad van Zaanstad het  Uitvoeringsplan_klimaatadaptatie_2021-2026 vastgesteld. Klimaatadaptieve maatregelen om de stad toekomstbestendig in te richten, richten zich ook op droogte. Meer over de Waterwet  grafiek van neerslagtekort in Nederland in 2020 Uit droogtemonitor 14-29 september 2020

Meer weten over de droogte in Nederland?

Bekijk met de droogtemonitor het landelijk beeld van de droogte situatie.

Heeft uw woning funderingsproblemen en denkt u aan sloop/nieuwbouw? Neem contact op met het Funderingsloket. Met een proefproject van de gemeente Zaanstad kunt u de funderingen aanpakken en tegelijkertijd uw woning verduurzamen. Binnen dit project krijgt u gratis advies en begeleiding van professionals. Denk hierbij aan hulp bij het vinden en rondkrijgen van financiering, bouwkundig en technisch advies en het regelen van de nodige vergunningen. De gemeente Zaanstad trekt hierin samen op met BKZ (betaalbare Koopwoningen Zaanstad). Lees meer via Home – Betaalbare Koopwoningen Zaanstad. BKZ ontwikkelde DFZ (Duurzaam Funderingsherstel Zaanstad), een financieel instrument om renovatie met funderingsherstel en/of sloop/nieuwbouw te realiseren. 

De meest effectieve manier om de fundering aan te pakken en tegelijkertijd uw huis te verduurzamen, is om uw huis compleet te vervangen door nieuwbouw. Het liefst samen met uw buren, zodat gelijk de hele rij huizen klaargemaakt wordt voor de toekomst. Omdat dit veel tijd en geld kost, kunt u hulp krijgen. U kunt ook diverse subsidies aanvragen.

Vraag vrijblijvend gesprek aan en bekijk uw mogelijkheden

Heeft u interesse of wilt u gewoon wat vragen stellen? Vraag dan een vrijblijvend en kosteloos gesprek aan via het Funderingsloket. Dan kunt u kijken of het iets voor u is, of dat er andere oplossingen zijn voor uw funderingsproblemen.

Regeling Volkshuisvestingsfonds 

Het Volkshuisvestingsfonds is een fonds dat door het kabinet in het leven is geroepen. Gemeenten en regio’s kunnen met geld uit dit fonds investeren in verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en in verduurzaming van de woningvoorraad in de meest kwetsbare gebieden.

De gemeente Zaanstad gaat huiseigenaren met een krappe beurs in aangewezen postcodegebieden helpen met funderingsherstel en verduurzaming van hun woning. Het gaat om eigenaren die zelf deze werkzaamheden niet kunnen financieren. Het gaat om huizen met een slecht energielabel (E, F en G) én een funderingsprobleem. De gemeente zal de betreffende eigenaren vanaf het najaar benaderen met een aanbod. Het aanbod bestaat uit een aantrekkelijke financiële regeling en begeleiding vanuit de gemeente

De regeling is via onderstaande button in te zien.
Regeling Volkshuisvestingsfonds

Doorloop hier de vragenlijst

Heeft u als particuliere huiseigenaar een woning met funderingsproblemen en een slecht energielabel? Wilt u uw woning opknappen, maar heeft u hier de financiële middelen niet voor? Dan komt u wellicht in aanmerking voor ondersteuning en een aantrekkelijke financiële regeling. Doorloop de vragenlijst via de link hieronder en kijk of u in aanmerking komt.
Vragenlijst

Bekijk de flyers beschikbaar in het Nederlands, Engels en Turks.

Flyer verduurzamen Nederlands

Flyer verduurzamen Engels

Flyer verduurzamen Turks

 

Wat is het Volkshuisvestingsfonds (VHF)?

VHF is een fonds dat door het kabinet in het leven is geroepen. Gemeenten en regio’s kunnen met geld uit dit fonds investeren in verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en in verduurzaming van de woningvoorraad in de meest kwetsbare gebieden

Wanneer kom ik in aanmerking voor het project, subsidie uit het Volkshuisvestingsfonds (VHF), financiële hulp via Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ)?

U komt in aanmerking als u voldoet aan de regeling VHF sloop/nieuwbouw en renovatie 2023 – 2031. Een aantal criteria uit de regeling:

 • U woont in één van de aangewezen postcodegebieden, te weten 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508 of 1541.
 • U heeft een woning met funderingsproblemen en wilt deze aanpakken,
 • Uw woning is onderdeel van een woningblok met funderingsproblemen en u en de buren willen deze problemen aanpakken en de woningen verduurzamen.
 • De woning(en) heeft (hebben) energielabel E, F of G.
 • U kunt of één van uw buren kan bij een commerciële instelling geen financiële ondersteuning krijgen.

Welke buurt komt als eerste in aanmerking?

In het najaar 2023 starten we na besluitvorming van de raad met het project VHF in de Rosmolenwijk in Zaandam. De gemeente selecteert aan de hand van openbare informatie zoals de funderingskaart en de (landelijke) kaart met energielabels van wijken binnen het postcodegebied van de regeling waar zich de slechtste woningvoorraad bevindt.

Het kan ook zijn dat u via het Wijkteam wordt gewezen op het project VHF sloop/nieuwbouw en renovatie. Stuur dan een mail naar funderingen@zaanstad.nl. Ook als u denkt in aanmerking te kome voor de regeling. De volgorde van de uit te nodigen delen van postcodegebieden is nu nog niet bekend.

Wat als ik de energielabel van mijn woning niet weet?

Denkt u in aanmerking te komen voor de regeling VHF sloop/nieuwbouw en renovatie 2023 – 2031 en heeft uw woning geen energielabel of weet u dit label niet? Dan komt na een eerste toets door het Funderingsloket van de gemeente Zaanstad een technisch adviseur bij u langs om uw woning te voorzien van een (indicatief) energielabel. Let op: dit is weliswaar een indicatief label, maar wel belangrijk voor wel of geen deelname aan het project.

Hoeveel geld kan ik vanuit dit fonds krijgen als ik aan de criteria voldoe?

Dat is nu nog niet te zeggen. U krijgt ondersteuning van een technisch en financieel adviseur. Zij maken de balans van uw huis op en kijken welke subsidies er zijn. Uw gegevens worden doorgerekend door de financieel adviseur en, indien deelname aan het project aan de orde is, door Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ).

Waarom start de gemeente met het project VHF in de Rosmolenwijk in Zaandam?

De gemeente start in de Rosmolenwijk, omdat zij inschat dat hier de groep eigenaren die hulp kan gebruiken het grootst is. Het betreft woningen met een funderingsprobleem en een slecht energielabel (E, F en G). Het aanbod geldt voor eigenaren die niet zelf het geld kunnen opbrengen voor de woningverbetering die hard nodig is. De inzet van het VHF en een erfpachtmodel via BKZ kan dan uitkomst bieden.

Hoe hoor ik wanneer ik aan de beurt ben voor het project VHF?

In het najaar 2023 start het project in de Rosmolenwijk in Zaandam. Hierna zal het project in andere postcodegebieden worden uitgevoerd. De volgorde is nu nog niet bekend. Houdt u hiervoor deze website in de gaten. Eigenaren die mogelijk in aanmerking komen krijgen een uitnodiging in de brievenbus.  

Wat gebeurt er als ik mij aanmeld voor het project VHF?

Indien u zich heeft aangemeld voor het project, zal in eerste instantie gekeken worden of uw woning geschikt is voor deelname aan het project. Een technisch adviseur zal bij u thuis langs komen voor een woningopname. Ook is het mogelijk voor alle eigenaren in een woningblok om gezamenlijk een afspraak te hebben met de technisch adviseur. Vervolgens kan er voor de eigenaren die niet bij een commerciële instelling een financiering kunnen krijgen een afspraak gemaakt worden met een financieel adviseur. Deze kijkt welke financiële mogelijkheden er zijn voor deelname. De officiële toetsing voor deelname aan het project VHF en subsidie uit het VHF gebeurt pas bij de volgende stap: een toetsing bij Betaalbare Koopwoningen Zaanstad.

Subsidie uit het VHF is alleen mogelijk als het gehele woningblok gelijktijdig aangepakt wordt. Dat wil zeggen gerenoveerd met funderingsherstel of sloop/nieuwbouw.

Hoe lang loopt het project VHF door?

Het doel is om uiterlijk in 2031 in totaal 200 woningen in de genoemde postcodegebieden naar minimaal energielabel B te hebben gebracht. Dat kan door de sloop/nieuwbouw van circa 100 woningen en renovatie (inclusief funderingsherstel) van nog eens 100 woningen.

Wat is Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ)?

Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ) is in eerste instantie speciaal in het leven geroepen om de verkoop van (sociale) koopwoningen in Zaanstad te bevorderen. Het is een organisatie waarvan de gemeente Zaanstad alle aandelen bezit.

Het doel van BKZ is om de koop van een eigen woning, en inmiddels ook het renoveren met funderingsherstel of sloop/nieuwbouw van een bestaande woning, bereikbaar te maken voor mensen wiens inkomen dat nu nog niet toelaat.

Hoe maakt BKZ de woningverbetering voor mij financieel bereikbaar?

BKZ maakt dit bereikbaar via erfpacht. Door het (tijdelijk) kopen van uw grond, en subsidie uit het VHF, kan het voor u mogelijk worden om uw woning te verbeteren. Als koper sluit u een koopaannemingsovereenkomst af met de ontwikkelaar of aannemer voor de werkzaamheden. Tevens sluit u een overeenkomst tot levering erfpacht af met BKZ. Meer informatie leest u op www.betaalbarekoopwoningen.nl.

Wat is erfpacht?

Erfpacht is het recht om grond van een ander te mogen gebruiken.

Wat is het Funderingsloket van Gemeente Zaanstad?

Het Funderingsloket is een loket waar particuliere woningeigenaren geholpen kunnen worden met technisch en financieel advies over funderingsonderzoek, funderingsherstel en sloop/nieuwbouw. Ook voor woningverbetering op het gebied van verduurzaming en levensloopbestendigheid kunt u bij dit loket terecht.

Postcodegebied Volkshuisvestingsfonds

Het aanbod is bedoeld voor eigenaar-bewoners van woningen in postcodegebied 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508 en 1541.
Kaart Rosmolenbuurt met postcodes die in aanmerking komen voor Volkshuisvestingsfonds.

Woont u binnen het postcodegebied?

Wat zijn de mogelijkheden als ik in een aangewezen postcodegebied woon en het funderingsherstel of sloop/nieuwbouw wel zelf kan betalen?

Indien u dit zelf kunt financieren, zijn er een aantal regelingen waarvan u gebruik kunt maken. Zo zijn er diverse regelingen van het Rijk en de gemeente op het gebied van verduurzamen. Kijk hiervoor op Energiezuiniger – Wonen (zaanstad.nl) of www.verbeterjehuis.nl. Ook voor duurzaamheidmaatregelen in combinatie met funderingsherstel, en voor sloop/nieuwbouw is er een gemeentelijke subsidieregeling. Meer hierover leest u op www.funderingen.zaanstad.nl. Uiteraard kunt u voor technisch advies terecht bij het Funderingsloket van gemeente Zanstad, via telefoonnummer 075-6552227 of funderingsloket@zaanstad.nl.

Bent u afgewezen voor een lening van het Warmtefonds? Dan kunnen particuliere woningeigenaren in Zaandam-Oost (geldt alleen voor postcodes 1501, 1502, 1503, 1504 en 1505) een hypotheek bij het Warmtefonds (duurzaamheidsmaatregelen) afsluiten met tussenkomst van een (door de gemeente aangewezen) financieel adviseur . Deze verzorgt dan gratis het hypotheekadvies voor u. Neem hiervoor contact op met het Funderingsloket via 075-6552227.

Wat is het Warmtefonds?

Het Nationaal Warmtefonds biedt verantwoorde en betaalbare financiering voor de verduurzaming van huizen en gebouwen van eigenaar-bewoners, Verenigingen van Eigenaren en scholen. Het Warmtefonds is opgericht in 2013 (toen als Nationaal Energiebespaarfonds) en opereert in opdracht van de Rijksoverheid. Voor meer informatie www.warmtefonds.nl.

Wat biedt het Warmtefonds mij als ik in Zaanstad woon?

Iedere eigenaar-bewoner in Zaanstad kan een warmtefondslening aanvragen. Voor eigenaar-bewoners in Zaandam-Oost is het ook mogelijk een warmtefondshypotheek aan te vragen. Een door Zaanstad aangewezen financieel adviseur kan hierbij gratis het hypotheekadvies verzorgen.

Ik woon binnen de aangewezen postcodegebieden. Wat als mijn buren in het zelfde woningblok niet mee willen of kunnen doen met renovatie/funderingsherstel of sloop/nieuwbouw?

In dit geval is het ook raadzaam contact op te nemen met het Funderingsloket van de gemeente Zaanstad. Wellicht is het toch mogelijk om samen deel te nemen aan het project VHF, ook al krijgt niet iedere eigenaar subsidie uit het VHF. Voor het verkrijgen van subsidie uit het VHF is het overigens wel een vereiste dat het hele woningblok tegelijkertijd aangepakt wordt. Dit geldt in ieder geval als er een funderingsprobleem is.

Indien er binnen een woningblok eigenaren zijn die uit het VHF subsidie krijgen, zullen alle eigenaren binnen dit zelfde blok ondersteund worden door BKZ. Ook zijn er mogelijkheden binnen het project VHF als er zich binnen een woningblok ook corporatiewoningen bevinden. Ook dan geldt: neem contact op met het Funderingsloket.

Woont u buiten het postcodegebied?

Waarvoor kom ik in aanmerking als ik niet in de aangewezen postcodegebieden woon en een woning heb met funderingsproblemen waarvoor ik bij een commerciële instelling geen financiering kan krijgen?

Indien u niet in de aangewezen postcodegebieden woont en wel uw woning wilt verbeteren omdat u funderingsproblemen heeft, waarvoor u geen financiering kunt krijgen, neem dan contact op met het Funderingsloket van Zaanstad. Via funderingsloket@zaanstad.nl. of via 075 655 2227. U kunt bij het loket terecht voor technisch en financieel advies. Wellicht is het mogelijk een financiering te krijgen via het Fonds Duurzaam Funderingsherstel waarbij gemeente Zaanstad is aangesloten.

Wat is Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF)?

Het is een landelijk fonds dat is voortgekomen uit een wens van de Tweede Kamer om met een oplossing te komen voor de financieringsproblematiek van bloksgewijze aanpak van funderingsherstel. Rente en aflossing stromen terug in dit fonds, zodat telkens opnieuw leningen kunnen worden verstrekt. Met de Funderingslening wordt urgent funderingsherstel gefinancierd. Een eis om in aanmerking te komen voor een financiering is wel dat het gehele woningblok tegelijkertijd wordt aangepakt. Het fonds is beschikbaar in gemeenten en provincies die zijn aangesloten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) beheert het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.

Ik maak mij zorgen over de fundering van mijn woning maar woon niet in de postcodegebieden. Waar kan ik terecht?

Indien u zich zorgen maakt over de fundering van uw woning, kunt u contact opnemen met het Funderingsloket van gemeente Zaanstad. Te bereiken via funderingsloket@zaanstad.nl of 075 655 2227. U kunt hier terecht voor technisch en financieel advies. 

Waarvoor kom ik in aanmerking als ik niet in de aangewezen postcodegebieden woon en een woning heb die ik wil verduurzamen?

Er zijn diverse regelingen van het Rijk en van de gemeente waar u aanspraak op kunt maken. Kijk hiervoor op Wonen & Omgeving – Gemeente Zaanstad (zaanstad.nl) of www.verbeterjehuis.nl.

Ik woon niet binnen de aangewezen postcodegebieden. Wat als mijn buren in het zelfde woningblok niet mee willen of kunnen doen met renovatie/funderingsherstel of sloop/nieuwbouw?

In dit geval is het ook raadzaam contact op te nemen met het Funderingsloket van de gemeente Zaanstad. Buiten het VHF zijn er ook opties om gezamenlijke aanpak te stimuleren. Voor eigenaren die bij een commerciële instelling geen financiering kunnen krijgen is het wellicht mogelijk om een financiering te krijgen bij Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Hier is de gemeente Zaanstad bij aangesloten. Voor het verkrijgen van een financiering FDF is het overigens wel een vereiste dat het hele woningblok tegelijkertijd aangepakt wordt. Ook als er zich in uw woningblok corporatiewoningen bevinden, kan het mogelijk zijn om werkzaamheden gezamenlijk aan te pakken binnen het woningblok. Neem contact op met het Funderingsloket van gemeente Zaanstad.

De hoofdoorzaak van funderingsproblemen in Zaanstad is bacteriële aantasting van houten palen. Maar hoe herkent u deze aantasting? En wat kunt er eraan doen? Het Funderingsloket van gemeente Zaanstad helpt u in dit filmpje op weg.

Heeft u nog vragen? Misschien vindt u het antwoord tussen de veelgestelde vragen en antwoorden daarop. U kunt ook altijd contact opnemen met het Funderingsloket door te mailen via funderingsloket@zaanstad.nl of te bellen via 075 – 655 22 27.